Fatta inte beslutet som tvingar Gotlands kvinnojour med skyddat boende att lägga ner

Kontakta namninsamlingens skapare

Detta har hänt.

2021-11-22 13:36:03

Uppdatering

Vid mötet 20 oktober så beslutade Socialnämnden tyvärr att förlänga upphandlingen på det sätt som TROTS ville stoppa med namninsamlingen.

Citat Socialnämnden:
”Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.

Förvaltningarna inom Region Gotland sammanställer inför varje budgetår sina
respektive upphandlingsplaner, vilka sedan sammanställs av den centrala
upphandlingsfunktionen hos regionstyrelseförvaltningen till en regionövergripande
upphandlingsplan.

Den regionövergripande upphandlingsplanen ska täcka upphandlingsbehovet över de
kommande fyra verksamhetsåren, och används som ett verktyg för samordning,
planering, resurssättning och prioritering av Region Gotlands behov av
upphandlingar både på kort och på lång sikt.

Socialförvaltningen har upprättat sin upphandlingsplan utifrån de aktuella ramavtal
och entreprenadavtal som finns tecknade idag, samt andra specifika varor eller
tjänster som verksamheten behöver upphandla. Önskade tidpunkter för start av
upphandling respektive önskat leveransdatum har beräknats utifrån antagandet att
eventuella förlängningsoptioner i befintliga avtal utnyttjas fullt ut.

Uppstår det behov av tillkommande upphandlingar, stämmer ansvarig chef av
behovet med förvaltningens ekonomichef och avtalscontroller för en bedömning av
tidplan och finansiering. Upphandlingen tillförs därefter förvaltningens
upphandlingsplan.

Beslut i respektive upphandlingsärende sker enligt fastställd delegationsordning.

Ärendets behandling under mötet
Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och berättar för socialnämnden om
förvaltningens upphandlingsplan för 2021-2024. Detta är ett informationsärende.

Innan socialnämndens sammanträde startade kom representanter från Trots
kvinnojour till socialnämnden med en namninsamling och tillhörande brev till
socialnämnden. Ordförande läser upp brevet som följde med namnlistan för
socialnämnden. Brevet och namninsamlingen kommer att diarieföras efter
sammanträdet. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkoppla till Trots om
hur socialnämnden resonerar. Socialdirektören berättar att förvaltningen har ett
inbokat möte med representanter från Trots kvinnojour nästa vecka.” Slut citat

Insamlingen har lett till att ett konstruktivt möte och samtal hållits mellan TROTS och Socialförvaltningen på Gotland med en dialog om läget och möjliga lösningar för framtiden. Så sista ordet är inte sagt.


Kvinnojouren TROTS på GotlandDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...