Behåll 30 km / h på Folkparksvägen!

Vi instämmer i vad politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd i full enighet anförde i sitt remissvar till förslaget till ”Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm - remiss från trafikkontoret,T2016-01750 Dnr 1.5.3.313-2016”:

"Förändringar i hastighetsgränser kan inte ske utan noga överväganden och med stor kännedom om de lokala trafikmönstren och de boendes önskemål. Att det alltid ska vara högst 30 km/tim på vägar och gator som passerar skolor anser vi vara självklart.

Vi avvisar förslaget att höja hastigheten till 40 km/tim på Folkparksvägen på den sträcka där det i dag är 30. Det går i princip inte att ta sig till och från Solberga eller att röra sig i området utan att utnyttja Folkparksvägen som är mycket hårt trafikerad. Folkparksvägen är inte tänkt som en genomfartsled men utnyttjas som sådan, dels för smittrafik men också som genomfartsled så snart något händer i trafiken runt om. Då ökar genast trycket på Folkparksvägen.
Utmed Folkparksvägen ligger två skolor, flera förskolor, en stor välbesökt parklek och en större lekpark. För den som inte bor i direkt anslutning till dessa krävs i princip att promenera eller cykla och/eller att korsa Folkparksvägen. Eller komma med bil. Det både byggs mycket nu och planeras för ytterligare bebyggelse på flera håll i Älvsjö och Solberga och i näraliggande områden i en takt som snabbt kommer att öka antalet barn, gående och cyklister på Folkparksvägen, men också kraftigt öka antalet bilister.
Under många år kämpade de boende i Solberga att få en sänkning från 50 till 30 på den starkt trafikerade och därmed potentiellt farliga vägen för framförallt barn och oskyddade trafikanter. Det var en stor lättnad när 30 infördes.
Folkparksvägen har på senare år byggts om med särskilda cykelbanor och en av busshållplatserna är byggd så att omkörningar där är omöjliga vilket är tänkt hålla ner möjligheterna att hålla hög hastighet rakt igenom Solberga. Men Folkparksvägen är lång och busstrafiken är inte så tät att det i verkligheten ger en säkrare och tryggare trafiksituation över hela dagen. Tvärtom är trafiksituationen redan i dag farlig trots att det är 30-väg, det är mer regel än undantag att livsfarliga omkörningar och överträdelser av hastigheten sker, inte minst i anslutning till övriga busshållplatser som ofta ligger nära korsningar. Detta ökar olycksrisken, allra mest för barnen som till och från skolorna måste korsa vägen.
Sammantaget menar vi att dessa skäl, var för sig och tillsammans, talar för att inte företa någon höjning av hastigheten utan behålla nuvarande 30 km/tim på Folkparksvägen. I stället för att genomföra en höjning av hastigheten till 40 borde ytterligare åtgärder vidtagas för att göra trafikmiljön säkrare för oskyddade trafikanter.
För övrigt vill vi framhålla att om en enhetlig hastighet ska eftersträvas bör den vara 30. Och oavsett vilken hastighet det handlar om i tättbebyggt område - vilket torde gälla praktiskt taget hela staden med sina ytterområden - borde lämpliga hinder och andra
åtgärder vidtagas för att hastighetsgränserna verkligen kan hållas nere på angiven nivå."
 
 
Vi vet att bostadsbyggandet har ökat trafiken kraftigt. Samtidigt går ännu fler barn i skolan och förskolor. Den populära parkleken i Kristallparken och den nybyggda fotbollsplanen lockar barn. Detta innebär att fler barn och unga rör sig längs med och över Folkparksvägen, både under dag- och kvällstid.
 
Men alla barn och unga har inte reflex. Alla barn rör sig inte heller i sällskap av vuxen. Barn har inte heller samma medvetenhet om trafik som en vuxen. Och det kan vi inte heller kräva.
 
Detta i kombination med en trafiksituation där den angivna hastigheten sällan hålls och bilister inte alltid har den uppsikt de behöver, skapar en farlig situation på Folkparksvägen. För att förhindra olyckor och för att säkerställa en trygg närmiljö vill vi att hastighetsbegränsningen på 30 km / h på Folkparksvägen behålls.