TRE TYSTA MINUTER för kulturen

[ENG below]

Den 1 september tystnar Scenkonstsverige!

Kulturen vägrar låta sig nedmonteras. Den 1 september 2023 tystnar Scenkonstsverige i en nationell manifestation för en hållbar och långsiktig kulturpolitik, för bättre ekonomiska och strukturella villkor och för bevarandet av kulturens ekosystem. Mellan klockan 20.15 och 20.18 hålls tre gemensamma tysta minuter för att visa hur tomt Sverige blir utan kultur.

Tre tysta minuter är en manifestation som kommer ur kulturarbetares vilja att synliggöra nedmonteringen och bortprioriteringen av hela kultursektorn. Konst och kultur berikar människors liv, kreativitet, tankevärldar och föreställningsförmåga. Ett fritt kulturliv spelar en avgörande roll i utvecklingen och stärkandet av det demokratiska samhället. Yttrandefrihet är en förutsättning för kultur men också något som kulturen främjar.

I september 2021 kom utredningen Återstart för kulturen som bland annat föreslog 3,9 miljarder extra till kulturen under de närmaste två åren. Utredningen förordade också långsiktiga åtgärder till följd av pandemin. Den dåvarande regeringen beslutade om olika insatser på sammanlagt 940 miljoner som delades ut under 2022, men i den nya regeringens budgetproposition inför 2023 avslutades återstartsmedlen. Kulturen fick därmed en miljard mindre i anslag än föregående år.

Scenkonsten är en oumbärlig del av kulturens ekosystem. Effekterna av pandemin tillsammans med det i övrigt ansträngda ekonomiska läget slår hårt mot både institutioner och det fria fältet. Många utövare har redan lämnat branschen och ytterligare andra överväger att byta yrke. Hyror höjs och kostnaderna ökar i takt med den stigande inflationen. Det leder till färre produktioner samt att scener och mötesplatser försvinner. Möjligheten till bred delaktighet minskar ihop med kulturlivets mångfald. Det får betydande konsekvenser inte bara för prioriterade grupper som barn och unga utan för allmänheten i stort. Den nuvarande kulturbudgeten gör det omöjligt att uppnå de kulturpolitiska målen.

Manifestationen Tre tysta minuter återskapar den händelse som ägde rum samma tid och datum 1988 då stora delar av Kultursverige under tre minuter pausades. En aktion som fick stort medialt och politiskt genomslag.

– För 35 år sedan var Sverige ett annat land. Kultursektorn lider idag av svaga strukturer, tillfälliga pengar och bristande tillgång till trygghetssystem. Den är dåligt rustad för kriser. Genom ett fritt konst- och kulturliv kan tankar, känslor och åsikter komma till uttryck. Det spelar en avgörande roll i odlandet av en demokratisk samhällsanda. Det borde ligga i mångas intresse att vilja bevara det, säger Isabel Cruz Liljegren, dramatiker och initiativtagare till Tre tysta minuter.

Tre tysta minuter vill visa att det finns en stark vilja att samarbeta för att försvara kulturen och konsten. Därför sluter vi nu återigen upp i tider av kris och visar på vår kollektiva kraft. Den 1 september 2023, klockan 20.15 tystnar därför Scenkonstsverige i tre minuter. För en hållbar och långsiktig kulturpolitik. För bättre ekonomiska och strukturella villkor. För bevarandet av kulturens ekosystem. Det är dags att visa att kulturlivet inte låter sig nedmonteras!

1_sept2.jpg

*** ENGLISH *** THREE SILENT MINUTES for culture

Översättning och redigering: Adam Potrykus

On September 1, Sweden's stage art falls silent!

Culture refuses to be dismantled. On September 1, 2023, performing arts in Sweden will fall silent in a national manifestation for a sustainable and long-term cultural policy, better economic and structural conditions, and preservation of the cultural ecosystem. Three joint silent minutes will be observed across our creative landscape between 20.15 (8:15 pm) and 20.18 (8:18 pm) to showcase how empty Sweden becomes without culture.

"Three silent minutes" is a manifestation that originates at the grassroots level from culture professionals' desire to highlight the dismantling and deprioritization of the entire cultural sector. Art and culture enrich people's lives, creative drive, and imagination. A free and independent cultural life is crucial in developing and strengthening a democratic society. Freedom of expression is a cultural prerequisite and something culture promotes at its core.

In September 2021, the investigative "Restart for Culture" report was published. Amongst other things, the document recommended an extra 3.9 billion in funding for culture over the next two years. The report also recommended long-term post-pandemic recovery measures. The government at the time decided on various initiatives totalling 940 million, which were distributed in 2022. Unfortunately, post-election, the budget for the 2023 restart funds was scrapped. Subsequently, the culture received a billion less in funding than the previous year.

The performing arts are an indispensable part of the cultural ecosystem. The pandemic's effects and the otherwise strained economic situation are hitting both institutions and the independent field left, right and centre. Many practitioners have already left the industry, while others are considering changing their professional pathways. Rising inflation has increased venue rent, utility bill and production costs. This results in fewer productions and the disappearance of stages and meeting places. The possibility of broad access to culture and the creative landscape's diversity is diminishing. It has significant consequences not only for priority groups such as children and young people but for the public at large. As it stands right now, the cultural budget makes it impossible to achieve current cultural policy goals.

The "Three silent minutes" manifestation recreates a historical event that took place at the same time and date in 1988 when large parts of Cultural Sweden were paused for three minutes. An action that had significant media breakthrough and political impact.

– Thirty-five years ago, Sweden was a different country. Today's cultural sector suffers from weakened structures, short-term grants, and a lack of access to social security. Underfunding leaves the industry vulnerable and ill-equipped for prolonged periods of crisis, such as a new recession or future pandemics. Through a free artistic and cultural life, thoughts, feelings, and opinions can be expressed. It plays a crucial role in the cultivation of a democratic social spirit. It should be in many people's interest to want to preserve it, says Isabel Cruz Liljegren, playwright and initiative taker behind the 2023 "Three Quiet Minutes" protest edition.

"Three silent minutes" wanted to show a strong will to cooperate in defending the cultural landscape. That is why we're again joining forces in crisis and showing our collective power.  On September 1, 2023, at 8:15 pm, Sweden's stage art will be silent for three minutes. Let's unite for a sustainable and long-term cultural policy. For better economic and structural conditions. For the preservation of the cultural ecosystem. It is time to show that cultural life cannot be dismantled!


Isabel Cruz Liljegren, dramatiker och styrelseledamot i Dramatikerförbundet och Scensverige    Kontakta namninsamlingens skapare