Gräv Ner! Sakägarnas yttrande över planerad 400 kV-ledning mellan Munga och Hamra

Kommentarer

#3

Fastighetsägare Altuna-Revelsta !:1

Johan Benzelstierna von Engeström (Fjärdhundra, 2022-08-08)

#8

Planerna förstör hela landskapsbilden och så mycket biologisk mångfald i skogen som tas ner!!! Många enskilda markägare drabbas negativt. Det är obehagligt att vara i närheten av ledningarna, djurlivet drabbas negativt. Hästar kor grisar mfl som finns inom nära avstånd kommer behöva flytta. Det är en död för landsbygdsutveckling och småföretagandet! Gräv ner!

Cassandra Bjelkelöv (Upplands bro , 2022-08-08)

#10

Jag flyttade ut på landet för att skapa en bra förutsättning att skaffa barn. Jag har nu 3 barn och lever fridfullt. Jag vill inte utsätta min familj för en 400kv ledning, isåfall hade jag köpt ett billigare hus inärheten av en kraftledning.

Johnny Biancofiore (Enköping, 2022-08-08)

#11

Har släktstuga i Torstuna Härled.

Sophia Jiglind (Karlstad, 2022-08-08)

#15

Tomtägare Torstuna Nygård 17.

Linda Enström (Enköping , 2022-08-08)

#17

Vill inte ha någon kraftledning nära min bostad!!

Katarina Eriksson (Brunnsbo , 2022-08-08)

#23

Det förstör landskapsbilden i ett landskapsbildskyddat område

Jörgen Eriksson (Fjärdhundra , 2022-08-08)

#25

Yttrandet gäller i stort även för utbredning Bysingsberg-Munga varför jag kräver mot bakgrund av yttrandet att även denna sträcka skall grävas ned.

Jan Hasselgren (Skultuna , 2022-08-08)

#26

Gräv ner

Ove Johansson (Enköping, 2022-08-08)

#27

I dagens samhälle pratar man ofta om hållbarhet, både ekonomisk och miljömässig. Med detta i beaktande är det ytterst omodernt och rent vansinnigt att förstöra jord-, skogs-, och boendemiljö med en nybyggd luftledning, när det går utmärkt att förlägga kabel i mark.

Tomas Sannesjö (Skultuna, 2022-08-08)

#30

Det är viktigtmed utvecklingen av vårt el nät för att klara framtidens behov. Tog svk sig i kragen och lyssnade på sakägarna skulle spaden snart kunna vara i jorden. Den kan inte vara mening att den urbana välfärdens utveckling ska ske på bekostnad av försämrad. boendemiljö för andra

Johan Engwall (Fjärdhundra, 2022-08-08)

#33

Den ska enligt planen gå igenom våran mark och det vill vi inte

Jaana Hemlin (Fjärdhundra , 2022-08-08)

#43

Drabbad fritidshusägare i Berga/Simtuna med planerade ledning/stolpar vid /nära boningshus.

Bosse Hedman (Uppsala, 2022-08-08)

#53

Svenska kraftnät har inte presenterat mer än EN alternativ dragning och endast presenterat ETT teknikslag dvs gammal teknik istället för att välja modern teknik och därmed minska förstörelse av natur, miljö samt avsevärt minska avverkning av skog och negativ påverkan av jordbruksmark!

Carina Widlund (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#54

Jag skriver under för att konsekvenserna av en luftledning är helt och hållet oacceptabla! Gräv ner!!

Daniel Schneider (Örsundsbro, 2022-08-09)

#55

Området är kulturarvsskyddat. Det ska självklart gälla el-installationer likaväl som byggnader.

Martin Wulff (Danderyd , 2022-08-09)

#60

Jag berörs av detta som markägare tillsammans med min far.

Carin Pettersson (Uppsala , 2022-08-09)

#61

I egenskap av sakägare skriver jag under yttrandet över planerad 400 kV-ledning mellan Munga och Hamra.

Charlotte Berkefelt (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#66

Har sommarstuga i Torstuna Härled

Staffan Backman (Solna, 2022-08-09)

#67

I dalgången mellan kasten rinner Örsundaån fram som Forsby kvarn ligger intill där jag och min familj bor och driver en kaféverksamhet. Den och det öppna landskapet skulle lida stor skada om den planerade luftledningen blev verklighet. GRÄV NER!

Ing-Britt Andersson (Enköping, 2022-08-09)

#69

Nu för tiden bör ALLA ledningar gå i backen.... Varför ska det vara så svårt att förstå! GRÄV NER!

Synnøve Irene Kjerstad (BRANDVAL, 2022-08-09)

#70

Det är helt fel att förstöra så mycket mark för kraftledningen. Gräv ner den!

Ewa Nylander (Fjärdhundra , 2022-08-09)

#79

Det förstör landsbygden i mina trakter där jag växt upp och fortfarande spenderar mycket tid. Så att slippa denna är allt alla vill runt Altuna/Sävasta där jag har mina rötter.

Elin Wallén (Bromma, 2022-08-09)

#80

Fullkomligt vansinne! Förstör naturen o finns strålningar runt trådarna som ej är hälsomma för människor o djur! Speciellt barn!!!

Ann-Christin Hanning (Vittinge, 2022-08-09)

#82

DET ÄR BÄTTRE FÖR ALLA SOM BOR HÄR OM DET GÄRVS NED. ELLER LÄGG DEN I SJÖN. STRÅLNINGEN, LANSKAPSBILDEN, LANTBRUKET, TURISMENTREPRENÖRERNA MM. ALLT BLIR TILL DET SÄMRE.

Malin Wedrén (Örsundsbro, 2022-08-09)

#83

Vill inte att mina fina hemtrakter ska behöva förfulas när/om det finns andra möjligheter!

Annelie Lindecrantz Egerström (Sigtuna, 2022-08-09)

#85

GRÄV NER! Jag skriver på detta för det är vansinne att förstöra våra vackra marker, vårt fantastiska landskap! Dessa marker behöver vi i Vår nya Framtid, för oss, djuren och naturen själv förstås av olika anledningar! Vi måste sluta sälja ut marker som sen blir golfbanor..... Verkligen dags att hjälpa Vår Moder Jord!

Helene Lord (Enköping , 2022-08-09)

#86

Vi har landskapsbilden att ta hänsyn till.
Vi som bor i Härnevi med omnejd har LANDSKAPSBILDSKYDD… innebär att vi måste ansöka om allt för att inte förändra sammanställda bilden av landskapet.

Vi bör också följa tiden o gräva ner
Mer skyddat i marken
Kunskap o möjligheterna finns att göra det år 2022-2023
Vackrare med ’ren’ natur

Karin Erica Julie-Love Cestar (Enköping , 2022-08-09)

#90

Värna om landsbygdens värde. Vi kommer att behöva det iframtiden

Rose-Mari Tegebro (Östervåla, 2022-08-09)

#92

Vill inte förstöra en vacker natur med stora högspännings stolpar och ledningar.
Har flera vänner som bor så dom kommer att få detta som utsikt om det blir av.

Synnöve Pettersson (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#93

Vi måste värna om de vackra landskapsvyer som fortfarande finns kvar. Särskilt viktiga i de områden av Sverige där en stor del av befolkningen bor och risken för förtätning är extra stor. Vi måste tänka, planera och agera långsiktigt.

Marja Östring (Enköping, 2022-08-09)

#95

Att bygga ut större kapacitet i elnätet är mycket viktigt. Behovet av kraftledningar kommer att öka stort och Sveriges landsbygd riskerar att bli uppstyckad av ledningsgator i mycket större grad än idag. Konsekvenserna blir stora, både för markägare och för andra värden som kolbindning i skog. Dessutom förstör man de öppna landskap som precis som till exempel våra älvar är omistliga delar av både livsmiljö och kulturmiljö. I Det historiska Fjärdhundraland är Örsundaån livsnerven, och samma landskap är idag centrum för turismområdet Fjärdhundraland - https://www.fjardhundraland.se/ Den här kraftledningen är planerad mitt i det mest värdefulla området och är extremt olämpligt placerad. Därför: planera för framtiden och bevara landsbygden: gräv ner eller bygg i befintliga gator, även om det är svårare och dyrare. Landskapet, landsbygden och dess invånare har nämligen ett värde.

Mats Thorburn (Österunda, 2022-08-09)

#99

Vill inte ha luftledningar så nära gården.

Carina Ohlén (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#100

Jag skriver under då ytterligare luftburna ledningar i området runt Hamra och Biskopskulla förstör för oss som bor här.

Sofie Krigholm (Örsundsbro, 2022-08-09)

#101

Skulle se mycket fult i det fina landskapet

Annika pettersson (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#104

En stor del av näringsidkarnas möjligheter till fortsatt verksamhet i trakten är bundet till att det är attraktivt för både boende och människor som turistar, att just uppleva naturen och det småskaliga. Det tar ni ifrån dem om ni sätter upp dessa högspänningsledningar. Konsekvensen för ert handlande lägger ni alltså på småföretagarna. Ett skrupelfritt handlande när det finns alternativ. Skäms!!!

Pia Wergius (Amsterdam , 2022-08-09)

#109

Detta påverkar turismen och besöksnäringen negativt i Fjärdhundraland. Där jag bedriver näringsverksamhet

Thomas Björk (enköping, 2022-08-09)

#110

Omodernt och förstörande i en kulturhistoriskt viktig landskapsbild.

Torbjörn Eriksen (Enköping , 2022-08-09)

#115

Jag bor vid Torstunakyrka,och vill inte ha denna vackra bygd förstörd

Ulf Calander (torstunaby 5, 2022-08-09)

#118

Ledningarna förstör vår vacker bygd

lennart gyllenhammar (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#124

Det kommer förstöra vår vackra landsbygd!

Tina Eriksson (Enköping , 2022-08-09)

#128

Frivilligt

Anne Strömberg (Enköping , 2022-08-09)

#131

Gräva ner skulle bibevara det vackra landskapet

Susanne Falk (Västerås , 2022-08-09)

#138

Gräv ner ledningen

Katarina Löfberg (Örsundsbro , 2022-08-09)

#139

Bor på landsbygden och skulle inte vilja ha den utsikten, samt att det känns omodernt med luftledningar idag.

Ulli Pettersson (Västerås , 2022-08-09)

#145

Mindre underhåll på nedgrävd ledning, mindre strålning, mindre inkräktande på mark

Veronica Drewsen (Enköping , 2022-08-09)

#146

Markförlagda kabel behöver även tillämpas på landsbygd. Vår fastighet klyvs mitt itu av luftledning och andra alternativ behöver utredas och användas även om den initiala kostnaden blir högre. Med luftkabel är det vi markägare som bär den långsiktiga kostnaden. Ersättningen min mans morföräldrar fick då denna luftledning anlades täcker inte vad den kostar oss i obrukbar mark.

Maria Nilsson Öhman (Örsundsbro , 2022-08-09)

#154

Jag hyr ett fritidshus som kommer att bli obeboeligt om planerna på luftburen kraftledning sätts i verket. Jag älskar det där huset.

Thomas Larsson (Uppsala, 2022-08-09)

#155

Gräv ner!

Staffan Larson (Fjärdhundra, 2022-08-09)

#160

Använd modern teknik!
Med elledningar förstörs boendemiljö samt brukande av mark och skog! Ökade hälsoriskermed bla cancer, Leukemi som risk! Finns inget positivt med elledningar! Gräv Ner Likström!

Thomas Widlund (Fjärdhundra, 2022-08-10)

#161

Det vore naturförödande att dra ledningarna ovan jord. Klart de ska grävas ner!

Mari Drömek (Västerås, 2022-08-10)

#162

För att de är så fruktansvärt dåligt stt de inte gräver ner! Egoistiskt!!

Emma Sandberg (Enköping+, 2022-08-10)

#167

Jag är el allergiker

Helena Hovlit (Örsundsbro , 2022-08-10)

#171

Befinner mig just nu på Fårö/Gotland, där åratal av utfiskning lett till att torsk, abborre och gädda är så gott som utrotade till fördel för storspiggen.
Såklart ska gässen såväl som hökarna få ha sina marker ifred. Tänk om och tänk nytt! Framförallt, tänk långsiktigt och i helhet.

Gia Dahlman (Eskilstuna , 2022-08-10)

#173

Vill se mig omkring i orörd natur ..uppleva vårt fågelliv under bar himmel.

Annelie Sandqvist (Enkoping , 2022-08-10)

#177

Jag är direkt drabbad då SKV's 7 ha stora ställverk planeras uppföras 400 m från min gård, tillika 100 %iga arbetsplats!

I••••• Z••••• (Västerås , 2022-08-10)

#179

100% gräv ner!!!

Marta Andersson (Malmö, 2022-08-10)

#182

Det är smartare att gräva ner, både för djur och människor.

Lena Ljung (Fjärdhundra , 2022-08-10)

#183

Att jag håller med!!!

Gun Hultéus (Enköping, 2022-08-10)

#187

Jag skriver under i egenskap av markägare som påverkas av planerad ledningsdragning.

Christina Wedén (Vänge, 2022-08-10)

#192

Gräv ner............

Niklas BORG (Skultuna, 2022-08-10)

#193

Jag planerar att flytta till Fjärdhundra för den vackra landsbygden. Vill inte se en kraftledning förstöra landskapet!!

Linda Hellsvik (Hässelby+, 2022-08-10)