Stoppa den förestående exploateringen av Sångarlunden i stadsdelarna Höglandet och Olovslund, Bromma.

Kommentarer

#1

Förstör ej fler av Stockholms parker. Rädda all parkmark från exploatering! Låt träden och djuren leva!

(Stockholm, 2018-06-12)

#2

Slarvigt ihopknåpat underlag som riskerar att förstöra ett av Brommas gröna lungor.

(Bromma, 2018-06-12)

#5

Förslaget är illa underbyggt, innehåller flera felaktiga påståenden och innebär en katastrof för områdets miljö, rekreationsvärden och barnens situation!

(BROMMA, 2018-06-12)

#6

Stoppa detta kortsiktiga tänk! Låt oss fortsätta att bevara ett fint naturområde från 1920 talet, samt ge också våra barn chansen att få möta naturen i hemmamiljö.

(Bromma, 2018-06-12)

#8

På vissa ställen försöker man riva ner murar. På andra verkar man försöka bygga sådana (i form av huskroppar). Omdömeslöst och ohållbart.

(Bromma, 2018-06-12)

#12

som farfar stöder jag sonen med familj som nyligen flyttat till Djupdalsvägen och den omgivning som finns nu.

(Skövde, 2018-06-12)

#14

Galet att man förstör ett kulturhistoriskt viktigt och välbevarat område och frångår detaljplaner, gör bristfälliga utredningar utan n0gon som helst ranke på att bevara karaktären på trädgårdsstaden.

(Bromma, 2018-06-12)

#16

För att projektet inte känns genomtänkt och anpassat till den omgivande miljön.

(Bromma , 2018-06-12)

#22

Det är fullständigt galet att bebygga varenda grön plätt och strunta i den stadsplan som avsåg att trädgårdsstaden skulle ha mycket allmän grönmark för både människors och djurs välmående.

(Bromma, 2018-06-12)

#27

Jag är uppvuxen ca 100 m från det tilltänkta bygget. Helt orimligt att bygga där!9

(Dandetyd, 2018-06-12)

#28

Det finns stora negativa konsekvenser om byggandet ska genomföras. Det saknas systemsyn (helhetstänkandet) hos dem som bestämmer. Man ska inte uppnå mål på bekostnad av andra människor, speciellt barn.

(Stockholm, 2018-06-12)

#32

Ökad trafik, synd om barn och personal på förskolan bredvid, skogen, trängseln.

(Stockholm, 2018-06-12)

#35

Som gammal Brommabo och dessutom Högländare i skolan vill jag att fina grönområden får kvarstå. Låt den fina villastaden vara

(Skillinge, 2018-06-12)

#37

Högst olämplig plats, för många lägenheter, för stora ihopklämda hus och illa underbyggd skrivelse. Var ska alla bilar till dessa lägenheter dessutom få plats. Passar dessutom inte in med befintlig bebyggelse runt omkring!

(Ålsten, 2018-06-12)

#41

För att jag inte vill att det ska byggas hyresrätter i Trädgårdsstaden.

(Bromma, 2018-06-12)

#46

Är helt emot att det byggs i Trädgårdsstaden.

(Bromma , 2018-06-12)

#47

Jag tycker man bör ta hänsyn till områdets karaktär och intention, grönyta och lekyta för barn och boende i området samt bygga hus som passar in i den redan befintliga miljön! Tänk om-gör rätt!

(Stockholm, 2018-06-12)

#48

Jag vill bevara den unika Trädgårdsstaden. Stockholms politiker gör sitt bästa för att förstöra den och ser områden där deras parti inte har väljarstöd som fientliga...

(Bromma, 2018-06-12)

#51

Det hörs på att Bromma villastad är just en villastad och i en sådan ska det även finnas grönområden. Att dessutom bygga på ett naturskyddat område låter som rena helgerånet. Träden behövs dessutom för att rena luften

(Bromma, 2018-06-12)

#57

För att jag vill bevara brommas kulturbelagda grönområden!

(Stockholm, 2018-06-12)

#63

Trädgårdsstadens unika karaktär med gator som följer naturen och en välavvägd blandning av villor och grönområden måste bevaras och inte förstöras genom den föreslagna överexploateringen.

(Stockholm, 2018-06-12)

#64

Anser att trädgårdsstaden som är unik i bör bevaras både för djur och människor.

(bromma, 2018-06-12)

#66

helt löjligt förslag. varför försök bygga på varje sista gröna område i Bromma? Detta förslag bör avbrytas omedelbart.

(Bromma , 2018-06-12)

#67

Jag tycker att Olovslund ska behållas som det var tänkt från början. Vi behöver våra grönområden och det är många som använder dessa.

(Bromma, 2018-06-12)

#73

Jag tycker att trädgårdsstaden bör bevaras och att man skall sluta att bebygga varje liten grön plätt som finns. Det finns ett rikt växt och djurliv på dessa grönytor som också ska få vara kvar. Var i stället lite innovativa och bygg en helt ny stadsdel med infrastruktur som tex Vällingby som var unikt när det byggdes som en helt fungerande stadsdel.

(Bromma, 2018-06-12)

#75

Jag vill på inga villkor att Trädgårdsstaden ska förstöras genom denna exploatering.

(Bromma, 2018-06-12)

#82

Jag skriver under för att jag anser att stora natur- och rekreationsvärden förstörs samtidigt som stadsbilden i den välbevarade trädgårdsstaden fördärvas.

(Bromma, 2018-06-12)

#83

Finns andra skitområden att bygga på.

(Bromma, 2018-06-12)

#94

För att Bromma ska behålla sin särprägel och själ.

(Bromma, 2018-06-12)

#105

Jag vill bevara den fantastiskt välplanerade och välfungerande trädgårdsstaden så långt det är möjligt. Detta område utnyttjas dagligen av en mängd barn och vuxna i området. Det finns betydligt bättre platser att bygga på, både där det finns plats för stora lägenhetshus och där man inte förstör närmiljön för befintliga boende.

(Bromma , 2018-06-12)

#106

Grönområden och områdets karaktär skall bevaras!

(Bromma, 2018-06-12)

#112

Jag anser att Exploateringskontoret har flera faktafel i underlaget. Förslaget strider mot grundidén med trädgårdsstaden och dess gröna parker. Den negativa påverkan på barnens miljö i området förbises, och påstås felaktigt inte påverkas negativt. Förtätningen i Västerled bidrar ytterligare till den redan överbelastade infrastrukturen i både vägkapacitet och kolkektivtrafik.

(Bromma, 2018-06-13)

#117

Jag vill behålla brommas gröna delar!

(Stockholm, 2018-06-13)

#119

Jag bor på Västerled något kvarter bort och redan nu är det tjockt med köer och livlig trafik utmed Västerled/Djupdalsvägen pga boende OCH alla som genar genom exakt just denna del av området från Ekerö pga trafiksituationen vid Brommaplan. Har barn som måste passera exakt via Västerled Djupdalsvägen för att ta sig till sina skolor och är djupt orolig. Poliskontroller får INTE stopp på grenande trafik. Att ytterligare spä på den redan ohållbara trafiksituationen i området med fler bostäder är fullkomligt otänkbart!!!!

(Bromma , 2018-06-13)

#123

Detta kommer innebära en mycket försämrad närmiljö för förskolan Sångarlunden, då deras närmaste skog, där de är varje dag närmast, skulle försvinna och ersättas med ökad biltrafik och ruljans. Ett hemskt dåligt förslag som måste stoppas!

(Bromma, 2018-06-13)

#124

Räcker med förtätning nu o förlust av de få grönområden..

(Jönköping, 2018-06-13)

#125

Jag skriver under till trädgårdsstadens försvar.

( Bromma, 2018-06-13)

#127

Instabila och dåliga markförhållanden, underdimensionerat avloppsnät, ökadtrafikvbelastning.Desstuom är underlaget till beslutet knapphändigt, icke trovärdigt och innehåler felaktiga formuleringar.

(Stockholm, 2018-06-13)

#129

Det offentliga rummet krymper ännu mer i o m detta ingrepp i vår trädgårdsstad med detta enormt stora byggförslag.

(Bromma, 2018-06-13)

#133

Förslaget innehåller uppgifter som inte stämmer överens med verkligheten. Det förefaller som att de som berett underlaget inte över huvud taget besökt den plats det rör sig om.

(Stockholm, 2018-06-13)

#136

Varje människa, både till det medvetna och undermedvetna, behöver livets grundvärde som är den kosmiska kontakten. Det innebär en vardag som inbegriper naturen. Detta förslag är en del av en mängd samtidigt planerade helgerån på omnejdernas grönområden, exempelvis skövling av skogen på Borgberget i samband med utbyggnaden av förskolan vid Korsvägen, Äppelviken.

(Stockholm, 2018-06-13)

#138

Exploateringskontorets beslutsunderlag är mycket bristfälligt och innehåller dåligt eller ej motiverade påståenden.
Hur kan Exploateringsnämnden acceptera så partiska utredningar som underlag för beslut som påverkar så många människor

(Stockholm, 2018-06-13)

#141

Kortsiktig bygghets och skövling leder till evig förstörelse av livsförutsättningarna som finns i naturen.

(Stockholm, 2018-06-13)

#142

Trädgårdsstaden måste behållas.

(Stockholm, 2018-06-13)

#152

Vill inte förstöra trädgårdstadens karaktär, miljö, utseende och rekreationsvärden enligt Stadsplanen från 1920-30.

(Bromma, 2018-06-13)

#153

gillar inte alls stadens maniska iver på att att ta bort grönområden och parker inom områden planerade för 100 år sedan..

(Bromma, 2018-06-13)

#155

Bevara trädgårdsstaden. Sverige är avlångt och det finns många andra platser att expolatera på som exv gamla industiområden som inte används länge.

(Stockholm, 2018-06-13)

#157

Den största lögnen i tjänsteutlåtandet är att projektet skulle "bidra till en mer levande stadsmiljö". Skövlingen innebär både ett dödande och ett självdödande.

(Bromma, 2018-06-13)

#158

Jag instämmer i vad som skrivs ovan. Har barn på förskolan som ofta går på utflykt i området för att utforska djur och natur. Bygget skulle såklart också störa miljön på själva förskolan, både trafiken och bullret.

(Stockholm, 2018-06-13)

#159

Vill stoppa exploateringen sv Bromma.

(Bromma, 2018-06-13)

#161

Jag skriver under för att protestera mot exploateringen av Sångarlunden. Trädgårdsstaden består av hus med små trädgårdar och Sångarlunden är det enda riktigt närliggande grönområde där barn kan utforska skogs och bergsnatur. Detta nyttjas flitigt av de boende i området likväl som av den närliggande förskolan (som skulle skäras av helt från grönområdet) och Höglandsskolan. Trafiken efter Djupdalsvägen är också redan idag för hög och tung pga avsaknad av farthinder då det är en utryckningsgata. Trots 30 skylt kör den stora majoriteten för fort den aktuella sträckan. Att ytterligare öka belastningen och framkomligheten både under byggtiden och framgent kommer innebära fara för detta extremt barntäta område.

(Bromma, 2018-06-14)

#162

Det är nog med hus här.

(Bromma , 2018-06-14)

#165

Vi behöver våra grönområden för klimatet och människans hälsa och välmående. När politikerna bebyggt varje vit/grön fläck på stockholmskartan vad händer sen???

(Bromma , 2018-06-14)

#166

Detta planerade bygge förstör trädgårdsstaden, tar bort de få träd och grönområden vi har kvar

(Stockholm, 2018-06-14)

#168

Resursslöseri att gå vidare med detta projekt. Nuvarande projekt är mer omfattande än det projekt som för 10 år sedan inte visade sig vara möjligt att exploatera på samma område.
Argumenten som fällde förslaget 2008 är minst lika aktuella idag.
Stadens personresurser och skattemedel borde verkligen kunna utnyttjas på ett betydligt bättre sätt.

(Stockholm, 2018-06-14)

#170

Förtätning är inte hållbart. Det går inte att bygga fler och större vägar ut ur Bromma. Man skapar köer, farlig trafikmiljö för barn och föroreningar.

(Bromma, 2018-06-14)

#174

Det ska inte byggas massvis med hyresrätter i gamla villaområden från 20-talet som ser ut som billiga kartonger. Bevara grönområdena i Bromma.

(Stockholm, 2018-06-14)

#180

Visst kommer det att påverka området, Varför inte bygga på Gärdet? Det finns så stora områden där att kungen fortfarande skulle kunna rasta sina hundar där. Tråkigt att besluten tas av personer som inte bor i området och som därför inte kommer att påverkas.

(Bromma, 2018-06-14)

#184

Värdefulla miljöer kommer att förstöras genom undermålig arkitektur som varken i stil, volym eller material knyter an till befintlig. Ingen tanke alls. Bromma trädgårdsstad bör kulturminnesskyddas!

(Bromma, 2018-06-14)

#185

Värdefulla miljöer kommer att förstöras genom undermålig arkitektur som varken i stil, volym eller material knyter an till befintlig. Ingen tanke alls. Bromma trädgårdsstad bör kulturminnesskyddas!

(Bromma, 2018-06-14)

#193

Sluta bygga bostäder! Se till att HELA Sverige växer. Varför ska alla bo i Sthlm?

(Bromma, 2018-06-14)

#200

Jag bor i lägenhet i detta område och vill ha våra grönområden kvar! Bromma är redan totalt överlastat med trafik - tex. Det är knökfullt i alla skolor. Brommaplans tunnelbana ett inferno morgon och kväll. Sluta!

(Stockholm, 2018-06-15)