Sjöfarts- och hamnuppropet 2017

Kommentarer

#1

Sjöfarten har tillgänglig infrastruktur och villiga rederier. Mer gods på sjöfart har bara vinnare.

(Göteborg, 2017-01-20)

#2

För att få en överflyttning av gods från väg till sjö behövs bättre villkor för kustsjöfart och inre vattenvägar.

(Stockholm, 2017-01-20)

#4

Jag tror på att sjöfarten kan och bör bidra till att samhället kan hantera framtidens utmaningar inom kapacitet/trängsel, miljö/klimat, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Sjöfarten är inte lösningen på helheten men en viktig pusselbit med outnyttjad potential. Avgiftshöjningen tar oss åt helt fel håll.

(Göteborg, 2017-01-23)

#10

Denna höjning är ett direkt hån och ett direkt hot mot både Svensk sjöfart som bedriver trafik på Svenska hamnar,och även Svenska turistnäringen!
Då dessa avgifter höjs så har Svenska rederier svårare att kunna höja löner för dom anställda samt svårare att kunna finansiera (delar av) nybyggnationer inom rederiet.Vidare behöver man inte vara expert på ekonomi för att förstå att dessa höjningar ger i andra ledet höjda biljetter för passagerare och bil.Samt mycket dyrare för mat mm ombord!
Jag (Säkert många med mig ) ser fram mot en gemensam Nordisk farleds och lots taxa!
Om inte.Ja.Då har vi tyvärr spikat ännu ett spik i kistan för den Svenska Rederiverksamheten!

(Kristianstad , 2017-01-25)

#11

Mer gods på sjö och hav!

(Göteborg, 2017-01-26)

#14

Jag anser att det behövs en konkurrensneutralitet mellan transportslagen och så länge det inte finns det så kommer sjötransporter att missgynnas. Sedan finns infrastrukturen redan så sjöfrakt kan öka utan större insatser från infrastrukturägarna.

(Skellefteå, 2017-01-27)

#16

Sjöfarten har alltid varit styvmoderligt behandlad av Sverige trots att vi är 'ett litet export och importberoende' land med lång kust. Om vi ska kunna gå från fossilberoende och trängsel på våra vägar måste sjöfarten och andra transportslag konkurrera på lika villkor - dvs att infrastrukturkostnader bärs av den som nyttjar den (oavsett transportslag!) alternativt att all infrastruktur (oavsett transportslag) bekostas av staten. Sverige har så stor potential att växla över gods från väg till sjö men ger inte förutsättningarna.

(Alingsås, 2017-01-27)

#17

Om Regeringen menar allvar med att lyfta över mer gods på sjöfart så är höjda avgifter helt fel signal!

(Göteborg, 2017-01-27)

#18

jag vill göra allt som står i vår makt för att föra över så mycket gods som möjligt från land till sjö>!

(Göteborg, 2017-01-28)

#19

Frågan är generellt viktig för sjöfarten och specifikt viktig för Vänersjöfarten. För Vänersjöfarten slår den nya avgiftsmodellen extra hårt med höjningar på runt 80 %. Redan vid en mindre höjning av avgifterna kommer gods flytta från sjö till land samt att med höjningar i nivå med nuvarande förslag kommer stora godsvolymer flytta till land.

(Lidköping, 2017-01-30)

#20

Andelen sjöfart av landets samlade godstransporter måste öka om vi ska klara av hela infrastrukturbördan. Sjöfarten är en möjliggörare som hjälper oss att få effektiva godstransporter. Men det behövs stöd genom aktiva styrmedel för att förändra de beteenden transportbranschen har odlat genom årtionden.

(Oxelösund, 2017-01-30)

#22

Lidköping och städerna runt Vänern behöver en fungerande sjöfart

(Lidköping, 2017-01-30)

#28

Jag vill arbeta för långsiktigt hållbara logistik lösningar

(Köping, 2017-01-31)

#40

Detta är kontraproduktivt , när man vill ha mer last som går sjövägen.

(Västerås, 2017-01-31)

#54

Sverige liksom flertalet andra länder i Europa i stället borde stödja sjöfarten som det i alla avseenden bästa transportalternativet.

(Göteborg, 2017-02-01)

#55

Jag anser att höjda avgifter är kontraproduktivt.

(MOHOLM, 2017-02-01)

#65

Några nära arbetar inom sjöfart

(Ockelbo, 2017-02-01)

#67

Kan resultera till ökade leveranskostnader på import och export

(Växjö, 2017-02-01)

#72

Elev som studerar till sjökapten på Högskolan på Åland och följer sjöfarten i Sverige mycket noga.

(Mariehamn, 2017-02-01)

#87

Jag anser svensk sjöfart är viktigt

(Göteborg , 2017-02-01)

#88

Anders Beckman

(Ludvigsborg, 2017-02-01)

#89

Rädda jobben inom sjöfarten!

(Trelleborg , 2017-02-01)

#90

Man bör inte göra det mer ofördelaktigt att bedriva sjöfart i Sverige. Underlätta istället att få över gods från väg till sjö, detta har alla i Sverige fördel av.

(Marstrand, 2017-02-01)

#114

Nära anhörig jobbar till sjöss

(Myggenäs, 2017-02-02)

#120

Frivillig

(Göteborg / Donsö , 2017-02-02)

#122

Jag tycker det är rimliga krav.

(kalmar, 2017-02-02)

#128

Jag ser att detta uppenbart försämrar vår konkurrenskraft gentemot våra konkurrenter i grannländerna

(Göteborg, 2017-02-02)

#130

Snedvriden konkurrens

(Donsö, 2017-02-02)

#147

Vi måste gemensamt gå igop och göra en insats för svensk sjöfart och kämpa in i det sista.

(Smögen, 2017-02-03)

#149

Vi måste rädda vår sjöfary

(Svanesund, 2017-02-03)

#154

Jag tycker att sjöfarten skall främjas, inte stjälpas.

(Dalsjöfors, 2017-02-05)

#156

Jag skriver under för Rederi AB Veritas Tankers.

(Göteborg, 2017-02-06)

#158

Det är orimligt att höja avgifter på en snedvridet sätt, något som flyttar gods från köl till hjul. Sämre för miljön och sämre för Sverige.

(Donsö, 2017-02-06)

#160

Höjda avgifter går verkligen stick i stäv med ambitionen att få mer gods på sjöfart!

(Västerås, 2017-02-06)

#161

Återigen påförs sjöfarten kostnader som snedvrider konkurrensen mot andra transportslag.

(Västerås, 2017-02-06)

#169

Näringslivets Transportråd instämmer i uppmaningarna till regeringen.

(Stockholm, 2017-02-06)

#172

"flytta över mer transporter från väg till sjö"

(Västerås, 2017-02-06)

#173

För min del är en fungerande sjöfart en väsentlig del för en fungerande handel med omvärlden. Dessutom är en egen sjöfart både emotionellt och rationellt viktigt eftersom vi då kan utveckla denna viktiga transportlänk som dessutom har långa traditioner i vårt land.

(Stockholm, 2017-02-06)

#174

Försvåra inte för sjöfarten! Den är ett fantastiskt bra alternativ som kan avlasta vägarna i nu och i framtiden!

(Köping, 2017-02-06)

#180

När det lovas från Regering och Riksdag att svensk sjöfart ska få bättre konkurrensvillkor kan man inte finansiera detta med hjälp av höjda avgifter på andra benet, bondfångeri.

(Göteborg, 2017-02-07)

#183

Utan Sjöfart blir Sverige ganska snart utan uppvärmning, säkra transporter behövs.

(Västerås, 2017-02-07)

#187

Föreslagen avgiftsmodell, motverkar syftet. OM Sjöfartsverket pga av att det blir färre och större fartyg behöver ändar sin modell varför får de mindre fartygen betala procentuellt mer per intjäningskapacitet. Detta kommer bara att göra att det bilr ännu större fartyg och ännu färre.

(Göteborg, 2017-02-07)

#191

Förändringarna av farleds-och lotsavgifterna försämrar sjöfartens och industrins konkurrenskraft. Det går tvärt emot EU:s mål att långväga transporter bör styras över till de mest miljövänliga alternativen (tåg eller järnväg). Sjöfarten är mest miljöeffektiv räknat per ton-kilometer, och betalar sedan 2015 en högre bränslekostnad för att uppfylla SECA-direktivet. Ytterligare kostnader riskerar en överflyttning till väg och järnväg med ökade kostnader såväl för infrastruktur som för miljöbelastning på land.

(Härnösand, 2017-02-07)

#194

Sjöfarten behövs för Sveriges bästa. Arbetstillfällen. Försörjning. Infrastruktur. Ekonomi.

(växjö, 2017-02-08)

#197

Samtycke

(Donsö, 2017-02-08)

#198

Vi behöver sjöfart i Sverige, att höja avgifterna skickar inte rätt signaler till sjöfartsnäringen.

(Kälarne, 2017-02-08)