Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering

 Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering  

Stockholms stads exploateringsnämnd har beslutat att anvisa parkmark till två byggbolag för att bygga ”till en början” 200 lägenheter i Herrängsskogen i Älvsjö, även kallad Rulleskogen.   

Exploateringens omfattning

I nuläget omfattar exploateringsbeslutet parkområdet Herrängsskogen söder om Vantörsvägen, från kvarteret vid Guldregnsbacken till andra sidan av rondellen vid Svartlösavägen men kan komma att utökas (se hemsidan). Denna exploatering riskerar att resultera i en barriär av fastigheter som skövlar särskilt skyddsvärd ekskog och som skiljer parken från allmänhetens tillgång till natur och rekreation.  

Stick i stäv mot myndigheternas egna beslut

Beslutet att exploatera parken går stick i stäv mot flera av stadens och länsstyrelsens egna fastställda dokument, bl.a. den av Älvsjö stadsdelsnämnd (numera Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd) beslutade parkplanen. I den beskrivs höglänta partier, lövskog med inslag av ek och kala klippor, ett nät av naturstigar, parksoffor, gång- och cykelvägar. "Skogen är en mycket värdefull tillgång som erbjuder bostadsnära natur och innehåller flera spår av naturlek”. Stadsdelsnämndens målsättning och strategi är att ”värna om skogens rekreativa och ekologiska värden och bevara skogens funktion som grön koppling mellan olika stadsdelar och bostadsområden”. Parkplanen konstaterar vidare att parken Herrängsskogen är en mycket värdefull tillgång med ett biologiskt mångfald som erbjuder natur och rekreation för invånare och för många närliggande skolor. ”Den gröna strukturen, områdets parker och naturområden, bör vara den centrala aspekten vid förtätning.”

Staden har själv konstaterat att Herrängsskogen tillhör Stockholms ekologiska infrastruktur och är en dokumenterad särskilt betydelsefull livsmiljö för skyddsvärda arter (ESBO).

Länsstyrelsen har klassat en mängd träd i Herrängsskogen som ”särskilt skyddsvärda”.

Av detaljplanen för det gränsande området Långbro park framgår följande beslut: ”den parkmark som tas i anspråk för nybyggnation inom Långbro sjukhusområde kompenseras genom att parkmark nyskapas i andra delar av området.”  I stället godkände stadsbyggnadskontoret därefter en överexploatering motsvarande ca. 40 procent. Vidare framgår följande om Långbro park: ”parken utgör en viktig länk i den övergripande grönstrukturen". Det råder med andra ord redan ett grönt underskott i området. Av översiktsplanen framgår att "centrala söderort har brist på grönområden jämfört med staden i övrigt.”  Översiktsplanen beskriver också vikten av ”grön infrastruktur, biologiskt mångfald och regionalt eksamband”.

 Stadens handlingsplan för biologisk mångfald

Att exploatera värdefull natur- och skogsmark går även stick i stäv mot Stockholms egen  handlingsplan för biologisk mångfald. Vi citerar direkt från den: ”Den biologiska mångfalden är en av de grundläggande förutsättningarna för att vi människor ska ha en hög livskvalitet, men även för att det liv på planeten som vi känner till överhuvudtaget ska kunna fortgå. För detta krävs att våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som vi människor och övriga levande varelser behöver och använder, det vi kallar ekosystemtjänster. Förlusten av biologisk mångfald nationellt och globalt är i dagsläget en av våra största utmaningar och för att skydda och gynna den krävs att åtgärder vidtas på alla nivåer.”

Det behövs bostäder

Visst behövs bostäder och Älvsjö är en attraktiv stadsdel, men en god boendemiljö måste också omfatta gröna vardagsrum och möjligheter till rekreation. Älvsjö levererar många nya bostäder i områden vid t.ex. Älvsjö centrum, Kabelverket, Solberga och Örby. Att exploatera en skyddsvärd och bostadsnära naturpark är fel.

Vad händer nu?

Beslutet i exploateringsnämnden är överklagat men väntas vinna laga kraft under hösten 2021. Därefter går bollen över till politikerna i stadsbyggnadsnämnden som har att formulera ett start-PM och genomföra en förstudie inför en detaljplaneprocess med ett inledande gestaltningsprogram som går på remiss.  

Vad kan du göra?

Om du är en av oss som vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Vi olika föreningar, nätverk och boende i närområdet kommer att bearbeta de av oss valda politikerna och hålla dig löpande informerad. Egna initiativ och politiska kontakter uppskattas naturligtvis stort. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Klicka på länkar i texten för mer information och tillgång till dokument.

Det finns en hemsida HÄR.   

För närvarande undertecknande privatpersoner, föreningar och nätverk

1 120 privatpersoner (9 augusti)

Herrängens villaförening

Långsjö Fastighetsägareförening

Samverkansgruppen för bostadsrättsföreningarna i Långbro park

Stockholms Naturskyddsförening

Älvsjö miljöråd

Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken

Flera föreningar/nätverk väntas tillkomma och andra agerar för parken på egen hand.


Avsändarna i uppropet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Avsändarna i uppropet kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...