Behåll våra arbetstider och en fungerande ambulansverksamhet i hela Sverige!

Kontakta namninsamlingens skapare

svar från kommunal

2023-07-29 06:33:14
Från: Arbetsplats- och avtalsenheten <ara@kommunal.se>
Skickat: den 28 juli 2023 12:19
Till: Louise Kulmala Välijeesiö
Ämne: Svar från Kommunal: arbetstidsdirektivet, namninsamling

 

Tacka för ditt mail!

EU-kommissionen har riktat kritik mot att Sverige inte är tillräckligt bra på att skydda individens rätt till dygnsvila i kollektivavtalet för dem som jobbar inom kommun eller region.

Därför har det kommit till nya regler i det kollektivavtalet (HÖK/AB), som börjar gälla den 1 oktober 2023. Det har också gjorts förändringar i bilaga R, räddningstjänsten.

Reglerna om dygnsvila är skyddsregler, som finns till för att skydda vår hälsa. Enligt EU-kommissionens kritik är det alldeles för fritt för kommuner och regioner i Sverige att minska på arbetstagarnas dygnsvila och de kräver därför att skyddet ska stärkas upp.

De har också riktat kritik mot att det har varit för svårt för individen att förstå sina rättigheter.

Vad innebär detta för förändringar? Reglerna i HÖK/AB har ändrats för att efterleva de krav som ställs av EU-kommissionen.

Det du tar upp om beläggning, så vet vi att det ser olika ut i landet och är en fråga som arbetsgivare och politiker måste ha en plan för så att invånare får tillgång till ambulans vid behov av vård.

Louise Kulmala

svar från vårdförbundet

2023-07-29 06:32:14
Från: Jani Stjernström <Jani.Stjernstrom@vardforbundet.se>
Skickat: den 28 juli 2023 14:29
Till: Louise Kulmala Välijeesiö; Sineva Ribeiro; Madelene Meramveliotaki; Sophia Godau; Camilla Gustafsson; Catrin Johansson; Emma Klingvall; Oscar Martinez; Åsa Mörner; Anna Seiborg Kidell; Pernilla Widholm Jolgård; Stina Morian
Ämne: Re: [External]Arbetstidsdirektivet, namninsamling.

Hej

Tack för ditt mail, tyvärr i dessa semestertider är vi inte nåbara på samma sätt som kanske önskas men gällande din mail vill jag ändå återkoppla ett kort svar.

Vi vet att arbetstidsfrågan splittrar medlemmarna men vi förringar inga värderingar och ställningstagande.

Det vi gjort är att på ett ansvarsfullt sätt fullföljt kraven kring att teckna ett centralt kollektivavtal tillsammans med arbetsgivaren och övriga fackliga organisationer detta för att undvika lagstiftning som andra länder har kring arbetstider.

Kravet från EU gällande dygnsvilan är tydlig 11 tim vila mellan arbetspassen och där ansåg både fackliga organisationer och arbetsgivare att teckna kollektivavtal var allas möjlighet att behålla svenska modellen.

Gällande dispensmöjligheter så finns avsteg för räddningstjänst för vissa tillfällen och roller absolut inte för hela, när det gäller läkare är det lika svårt det finns avsteg för vissa situationer och roller.

Vårdförbundet kommer alltid att försöka skapa hållbara scheman, förbättrade möjligheter till arbetstidsförkortning, bättre arbetsmiljö och övriga villkor.

Vi kommer alltid vara måna om alla medlemmars grundläggande rätt till hållbara arbetstider som vi som facklig organisation ska driva utifrån arbetsmiljölagstiftning.

Ingen arbetsgivare får stifta egna regler enligt EU eller bryta mot arbetsmiljölagen när det gäller de anställdas hälsa så hur vi än vänder och vrider på frågan så måste avtalen vi (dvs arbetsgivare och fackliga) tecknat följas och vårdas.

Individuell schemaläggning är ett ansvar från båda parter att säkerställa att ingen bryter mot ingångna regler men det är arbetsgivaren som beslutar över ledning och fördelning och godkännande av scheman, dvs medarbetare får lägga förslag men chefen har ansvaret för schemaläggningen i dess helhet och att regler följs.

Oavsett hur svårt arbetsgivaren har att rekrytera så löser vi ingenting genom att ”hjälpa” arbetsgivaren genom att jobba för mycket, endast genom att erbjuda bättre villkor (högre löner, kortare arbetstid och bättre arbetsmiljö) kan arbetsgivaren rekrytera och behålla våra medlemsgrupper så vi blir fler kollegor.

Som avslutning, vi kommer att tillsätta ett ambulansnätverk till hösten som ska jobba med förslag om hållbara arbetstider inom ambulansen och även att hantera frågor om ambulansen utveckling och villkor i stort, vi vill mer med ambulansen än det som finns idag.

Fortsatt trevlig sommar Mvh Jani’

Jani’ Stjernström

Vice Förbundsordförande Vårdförbundet

Mobil 0703-414165

jani.stjernstrom@vardforbundet.se

Louise Kulmala

Nu är namninsamlingen ivägskickad!

2023-07-27 18:09:42

Nu namninsamlingen, med 375 namnunderskrifter inklusive kommentarer skickat till;

Styrelsen Vårdförbundet, styrelsen Kommunal, styrelsen SKR, styrelsen Sobona. Pressansvariga i de olika instanserna. Samt till regiondirektör Ingeborg Eriksson, hälso-och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, sjukhuschef i Västervik Sibylle Loo, sjukhuschef i Kalmar Annkristin Svensbergh och sjukhuschef Oskarshamn Christer Svensson. Vidare; till.. Regionråd (s) Mattias Adolfson, med ansvar för hälso-och sjukvård. Regionråd (c) Emmy Ahlstedt, med ansvar för hälso-och sjukvård. Oppositionsråd (kd) Jimmy Loord, med ansvar för hälso-och sjukvård. Samt till samtliga ledamöter i region och kommunfullmäktige Kalmar.

 

I mail till dem jag skickat till skrev jag i tillägg;

Arbetstidsdirektivet, införande 1.a oktober, 2023. Detta är en namninsamling från personal som arbetar på ambulansen, från början tänkt att beröra endast Region Kalmar, men insamlingen har spridit sig till ambulanspersonal i hela Sverige.

Frågan är varför dessa nya arbetstider påtvingas oss, ingen jag pratat med på ambulansen tycker de nya arbetstiderna är bra? Ingen som arbetar på ambulansen på gles/landsbygd har någon fördel av att gå dubbelt så många gånger till jobbet och därmed få en dubbelt så dålig återhämtning. Visst är det förståeligt att de nya reglerna gynnar de stationer med hög beläggning, men helt omotiverat där beläggningen är låg.

Arbetstiden måste anpassas efter de olika förutsättningar som råder runt om i vårt land. Anpassa verksamheten efter beläggningsgrad!

Sist men inte minst, det verkar vara olagligt att ställa av ambulansen för att personalen ska få sin dygnsvila, då detta utsätter de invånare som blir utan ambulans för direkt livsfara. Vidare verkar de olagligt att försämra responstiden av ambulansen.

 

 

 

Tack alla ni som skrivit på! Hoppas verkligen de lyssnar på oss nu!!!

Jag behåller namninsamlingen öppen för att kunna hänvisa till framöver..

mvh

Louise Kulmala Välijeesiö


Louise Kulmala

Nu är texten reviderad.

2023-07-22 10:16:51

Nu är texten reviderad. 


Louise Kulmala

Sista dagen att skriva under innan jag skickar iväg namninsamlingen är onsdag 26/7!

2023-07-22 08:46:59

Efter information om att SKR och fack kommit överrens om att inte söka dispens för ambulanssjukvården (enligt ambulansförbundet) anser jag att våra åsikter behöver nå våra poitiker mm nu, inväntar inte 31/7, utan skickar iväg allt nu på Torsdag 27/7!

Jag kommer revidera texten lite för att få med lagar och en juridisk rådgivning som vi haft..

Tack ni som skrivit under och kämpar!

mvh

Louise Kulmala Välijeesiö,

Ambulanssjuksköterska,

Emmabodaambulansen


Louise Kulmala

lite info..

2023-06-26 09:51:22

Hej!

Jag kommer i slutet på juli revidera texten (efter den fakta som vi då vet) innan jag skickar in denna namninsamling till dem som har möjligheten att förhoppningsvis sätta stop för detta vansinne..

Så jag samlar på namn nu fram till slutet på Juli, Sedan skickar jag den till; Kommunfullmäktige Kalmar, Regionfullmäktige i Kalmar Län, Vårdförbundet, Kommunal, Sobona, och SKR. Någon mer idé, maila gärna och berätta! =) Alla kommentarer ni skriver kommer synas, varför samtliga åsikter är jättebra att de får komma fram! Så skriv på bara!

Mvh Louise Kulmala

Ambulansen Emmaboda


Louise Kulmala

Enligt Europa direkt är det fullt möjligt för oss att fortsätta arbeta 24 h pass.

2023-05-27 08:07:39

Hej!


Tack för att du kontaktat oss på Europa direkts kontaktcentrum.


Vi har samrått med generaldirektoratet för sysselsättning, sociala frågor och integration.
Nedan hittar du svaret på din fråga.
"I enlighet med artikel 3 i arbetstidsdirektivet ska arbetstagarna beviljas en daglig viloperiod
på minst 11 timmar i följd per 24-timmarsperiod. Genom att fastställa en ram av 24-
timmarsperioder ålägger direktivet en viss regelbundenhet i de dagliga viloperioderna. I detta
avseende har Europeiska unionens domstol slagit fast att för att säkerställa ett effektivt skydd
av arbetstagarens säkerhet och hälsa måste det som en allmän regel föreskrivas att en
arbetsperiod regelbundet ska växla med en viloperiod (se domen i mål C-151/02, Jaeger,
punkt 2.1). 95, och domen i mål C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère, punkt. 51). Detta
innebär att om det inte finns något undantag är den sammanhängande arbetstiden
begränsad till 13 timmar (från vilken en vilopaus enligt artikel 4 i direktivet måste dras av).
Arbetstiden måste följas av minst 11 timmars sammanhängande vila.

Medlemsstaterna får anta undantag från rätten till dygnsvila i enlighet med artiklarna 17 och
18 i arbetstidsdirektivet. När undantag tillämpas kan de 11 timmarna vila i följd minskas,
varvid arbetstagarna i princip måste ges motsvarande perioder av kompensationsvila. I
undantagsfall, när motsvarande kompensationsvila av objektiva skäl inte kan ges, måste de
berörda arbetstagarna få ett lämpligt skydd.

Kravet på likvärdig kompensationsvila innebär att vid varje undantag från bestämmelsen om
dygnsvila måste arbetstagare som inte har fått en del av eller hela sin viloperiod få de
saknade tidsenheterna som kompensation. När det gäller tidpunkten för när motsvarande
kompensationsvila måste ges har EG-domstolen klargjort att kompensationsvila för utebliven
dygnsvila måste följa omedelbart efter den arbetstid som den är tänkt att motverka (se
domen i mål C-151/02, Jaeger, punkt 94).

Följaktligen öppnar arbetstidsdirektivet under vissa omständigheter för att skift kan pågå 24
timmar i sträck, förutsatt att arbetstagarna i fråga ges motsvarande kompensationsvila eller,
om detta inte är möjligt av objektiva skäl, ett lämpligt skydd."

Vi hoppas att du har nytta av denna information. Kontakta oss gärna igen om du har
ytterligare frågor om Europeiska unionen, dess aktiviteter eller institutioner.


Louise Kulmala

Bra och enkelt sammanfattat.. Om vad som gäller.

2023-05-27 07:54:57

Louise KulmalaDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...