NEJ till vindkraftsindustrin på mellersta Gotland i området Lojsta-Buttle-Hejde-Etelhem-Ala-Ljugarn.

Kontakta namninsamlingens skapare

Svar på skrivelse från Region Gotland och Länsstyrelsen

2023-06-26 11:57:06

Tack till alla er som skrivit på! 

 

Vi har fått svar från Region Gotland samt från Länsstyrelsen.

 

 

Svar på synpunkter rörande planerad etablering av
vindkraft i trakterna Lojsta-Buttle mfl.
Hej,
Refererande till ert brev daterat 24 april 2023. Vi har noterat era samlade
synpunkter och frågor. Det finns emellertid inte någon ansökan om
vindkraftsetablering som miljö- och byggnämnden kan relatera era frågor till,
varför era synpunkter skickats vidare till oss på regionstyrelseförvaltningen. Vi
ber om ursäkt för att svaret därför dröjt och försöker här att ge svar utifrån
regionens roll i frågan.
Det möte som ni refererar till, markägarmötet i Etelhem den 23 januari, var i
själva verket en tidig markägardialog. I sådana möten har regionen ingen
formell roll. Vindkraftsetableringar på land bygger ju på att det finns markägare
som är intresserade av att upplåta mark, vanligtvis med långtidsarrende, för att
sätta upp vindkraft i ett område. Därför är markägarnas inställning avgörande
innan själva processen för ansökan startar.
I nuvarande översiktsplan och i förslaget till ny översiktsplan för Gotland finns
området som rör delar av ägorna till ett antal fastigheter i socknarna Hejde,
Lojsta, Etelhem, Guldrupe, Buttle, Ala, Alskog och Garda med som ett större
sammanhängande område där det, med hänsyn till avståndskriterier som 2 km
från kyrkor och minst 1 km från bostäder, bedöms vara möjligt att etablera
vindkraft. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har pågått en tid och
under 2021-22 har det funnits tillfälle för medborgare och andra på Gotland att
komma med synpunkter på ett förslag till översiktsplan. Just nu pågår
sammanställningen inför nästa skede i planprocessen där ett granskningsförslag
ställs ut för inhämtande av ytterligare synpunkter, preliminärt sker det kring
kommande årsskifte. Vi är fullt införstådda med att området är ett av Gotlands
största sammanhängande skogsområden och att etablering av vindkraft måste
ske med många olika hänsyn. Region Gotlands inställning är att lokal
förankring är en grundförutsättning för omställning av energisystemet på
Gotland. För att satsningarna ska bli lyckade är det avgörande att boende och
verksamma på ön är delaktiga i processen.
Företag i samarbete med markägare har laglig rätt att ansöka om miljötillstånd

för att etablera vindkraft. En sådan ansökan prövas enligt miljöbalken av
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Det är då den sökande som måste
kunna visa att platsen är lämplig och att etableringen följer lagar och regler.
Myndigheter gör inte egna undersökningar på skattebetalarnas bekostnad, utan
bedömer de undersökningar och resultat som företagens ansökningar bygger
på och begär in resultat från fler undersökningar tills de bedömer att underlaget
är komplett. En del i processen är att ansökan kräver kommunal tillstyrkan.
En viktig del i ansökan om miljötillstånd är den miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, som sökande ska göra. Den ska beskriva vilken inverkan
vindkraftparken kan ha på människors hälsa och för störande faktorer för
närboende och på miljön. Först därefter tar kommunen definitiv ställning.
Region Gotland delar inte uppfattningen ni för fram att vindkraft riskerar att
hota Gotlands varumärke. Med en god planering bör vindkraft, människor,
natur och kultur kunna samexistera på ön.
En ansökan om miljötillstånd bör innehålla koordinater för placeringar av ett
visst antal verk inom området, men med en viss flyttmån, för att ge utrymme
för de villkor som följer ett beviljat tillstånd. Det kräver dialog och noggranna
undersökningar.
Region Gotland kan inte kommentera eller ta ansvar för vad som skett i andra
delar av landet där vindkraft etablerats. Vi kan heller inte bemöta de
synpunkter ni tar upp som rör närboende till befintliga verk på andra delar av
Gotland som upplever sig inte ha blivit lyssnade till i processen. För detta
behövs mer konkreta exempel på var vi och övriga berörda brustit i samråds-
och förankringsprocesser.
Vi menar att de förslag som nu läggs fram om kompensation, incitament och
planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften, i SOU 2023:18, från
april i år, tillsammans med ny forskning på erfarenheter från närboende till nya
verk på fastlandet, kan ge en bra grund för fortsatt planering och uppdaterade
regelverk samt grundtrygghet för närboende gällande fastighetsvärden.
Citerar även text ur den Grönplan som nu bereds inom Region Gotland:
”Enligt artskyddsförordningen finns också en skyldighet att vidta
skyddsåtgärder då belysning introduceras i tidigare mörka miljöer där skyddade
arter såsom fåglar, fladdermöss och kräldjur återfinns. Deras ekologiska
funktioner får inte förändras. Att kartera tysta områden och planera för att
behålla dem är positivt för människor men även för vilda djur.”.
På Gotland är det länge sedan det byggts vindkraft på nya platser. På ön har
det främst varit hänsyn till naturvärden, inte de närboende som stoppat
processen. Från regionens sida ser vi med tillförsikt på att det finns en
demokratisk process som innebär att alla berörda, vid flera stadier i processen
för planering och prövning av tillståndsansökan, ges möjlighet att komma till
tals både med exploatörer och med tillståndsgivande myndigheter. Ettdemokratiskt underskott riskerar då bara att uppstå i de fall berörda inte deltar i
processen och yttrar sig inom ramen för samråds- och remisstider.
Politiker och beslutande myndigheter har att följa de uppdaterade riktlinjer för
buller (oönskat ljud) från vindkraftverk som Naturvårdverket tillsammans med
Folkhälsomyndigheten tagit fram, senast uppdaterade 2020. Inte minst viktiga
är kunskaper och erfarenheter från närboende och markägare som nu samlas in
från vindkraftsområden på fastlandet som byggts senare än dagens
vindkraftverk på Gotland. Större verk i skogsområden finns ju bland annat i
Kalmar län.
Vi hänvisar också till rapporten Vindkraftens påverkan på människors
intressen 1 från 2021, som bland annat forskare knutna till Campus Gotland
medverkat till. Den tar bland annat upp vikten av delaktighet samt beskriver
bullerstörningar ur olika aspekter. Vi påminner om ställningstagandet i gällande
översiktsplan om att landskapsanalys ska ingå i planer för bland annat
vindkraft.
Det är en lång process, omkring ett tioårsperspektiv, att etablera ny vindkraft
på land, många tillstånd att inhämta och hänsyn som ska kunna verifieras innan
tillstånd ges. Ändå ses vindkraft på land som ett av de snabbaste sätten att
kunna tillföra förnybart producerad el som bidrar i klimatomställningen,
förutom att den kan bidra med intäkter lokalt på Gotland. Det är den
utvecklingen som markägare som upplåter mark till vindkraft vill bidra till.
I nuläget är Gotland ungefär till hälften självförsörjande med el. Inom de
närmaste åren när el ska ersätta bland annat fossila drivmedel kommer
elbehovet att öka såväl på Gotland som i Sverige.
Vi har ovan svarat och bemött era synpunkter i de delar där vi har uppdrag och
mandat och önskar er lycka till med att söka svar på övriga delar på annat håll.

Med vänliga hälsningar

Anders Lindholm
Planeringsstrateg
Regionstyrelseförvaltningen

 

 

 

Lena kullenberg har också svarat från Länsstyrelsen:Hej! Länsstyrelsen har tagit emot skrivelserna.Jag kan informera om att Länsstyrelsen ännu inte har något ärende som gäller dessa planer. Bolaget måste söka tillstånd enligt miljöbalken för de planerade vindkraftverken. Innan de får lämna in ansökan måste de ha ett reglerat samråd, dels med Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland och dels med närboende, markägare och andra som kan bli berörda av den planerade verksamheten om vilka motstående intressen som finns på platsen mm samt vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla.Bolaget har ännu inte varit i kontakt med Länsstyrelsen.

 Om ni är intresserade av att läsa om vindkraftens miljöpåverkan inkl. påverkan på människors hälsa mm finns ganska mycket information på Naturvårdsverkets hemsida:Vindkraft (naturvardsverket.se)

Buller från vindkraft (naturvardsverket.se)

Där finns även rapporter från forskningsprogrammet ”Vindval”: Vindval (naturvardsverket.se) 

/Lena KulanderMiljö- och vattenenhetenLänsstyrelsen i Gotlands län621 85 Visby

 

 

 

Vi återkommer snart med mer uppdateringar!

 


Grannarna i ButtleDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...