Utveckla Gröna Lund och dess kulturvärden!

Nedanstående kommer adresseras till Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad:

Hej Anette,

Gröna Lund på Djurgården är unikt. Få såpass centralt placerade nöjesfält eller temaparker kan stoltsera med kulturella anor från 1883, eller att kunna få in såpass många åkattraktioner på sådan pass liten yta. Vi vill i all korthet framhålla för Dig att vi med kraft tillstyrker förslaget till ny detaljplan för Skeppsholmsviken (Gröna Lunds utbyggnad). Vi hoppas att Du också tar till Dig av den omfattande positiva kritiken:

Undertecknade accepterar fullt ut, Gröna Lunds planer på utbyggnad, något som ökar tivolits yta, och kommer göra vattenlinjen mer besökt än långt tidigare. Hittills och kommande mycket populära åkattraktioner, samt större park, kommer öka trycket för besök till Stockholm, med all synergieffekt det innebär.

Södra Djurgården är del av Nationalstadsparken och klassad som ett riksintresse för kulturmiljövård, vilket innebär att dess natur och kulturhistoriska miljöer, såsom Gröna Lund, skall främjas i positiv inverkan på skyddsvärdena. Från 1923-1957 låg det mot Gröna lund konkurrerande Nöjesfältet på platsen. Gröna Lunds expansion av platsen är alltså av ett ytterst högt riksintresse för kulturmiljövård, då platsen tidigare har nyttjats som nöjesfält, till och med större till ytan än dåvarande Gröna Lund, och ända fram till vattenlinjen.

På ingen annan plats längs centrala Stockholms vattenlinje, har man möjlighet till att få närheten till vattenlinjen mer attraktiv för fler besökare, utslaget på hela året, även om den blir ottillgänglig då parken har stängt. Dock finns inget som hindrar att en utveckling av parkens yta kommer få Gröna Lund att ha generösare öppettider, än nu, och då t.ex. som parkdel.

Att vattenlinjen återtas och görs attraktivare med nya permanenta bryggor ute i vattnet, höjer det kulturella värdet på Stockolms unika vattenlinjer, än dagens mindre trevliga vattenlinje på platsen.

Ljudet från åkattraktionerna kommer locka fler till att upptäcka platsen, och därmed ges även chansen att upptäcka de övriga kulturella värdena, samt företagen på Valdemarsön, Kastellholmen och Skeppsholmen.

Lokaltrafiken kan kompletteras med ytterligare bussar och busslinjer, och tätare spårvagnstrafik / fler vagnar när intresset för platsen ökar. Tyvärr försvann planerna på en tunnebanestation på platsen, men i gengäld så kommer trycket på en utbyggd Spårväg City öka, och kundunderlaget för en dylik öka markant. Chansen finns också att göra en växel från Djurgården till Lidingö, när Spårväg City och Lidingöbanan skall sammankopplas. Då fler parkeringsplatser försvinner, minskar också det relativt svala intresset att åka annat än kollektivt, eller promenera, till platsen.

Staden bör se det unika i utbyggnaden för platsen, som adresseras i ovanstående punkter. Vi är övertygande om att det går, och att platsen kommer bli unik som destination.

Vi är tacksamma för att du läst och förstått vilken fantastisk möjlighet detta är för hela Stockholm!

Facebook