Upprop till åtal i Krigsrätt. Öppet brev till Statsministern, HK Konungen och HK Kronprinsessan Victoria

Upprop till åtal i Krigsrätt.

 

Öppet brev till Statsministern, 

HM Konungen och HM Kronprinsessan

 


Menar Ni på fullaste allvar att Jag, som fullvärdig medborgare med fullvärdig lagrätt, skall finna mig i att i domstol tvingas försvara mig, ensam och utan advokat därtill, mot lögner, olagligt införda och olagligt lagda till grund för att medvetet vilseföra domslut gällande mina barns och mina egna rättigheter i en vårdnadstvist, som igentligen är enbart brottmål, då sammhällets rättsystem underlåtit att utreda samtliga fall av kvinnofridskränkningsbrott som jag de facto polisanmält min X-man, tillika motpart i vårdnadsmål, för.

Därtill har samhällets rättsystem samt socialtjänst underlåtit att utreda samtliga fall av psykisk barnmisshandel och vanvård av barn, som jag också polisanmält.

Vi har yttrandefrihet i Sverige, sedan 253 år tillbaka. Ändå vägrar polisen i Laholm ta emot bevis om brottet yttrandefrihetsinskränkning och diverse andra grundlagsbrott jag anmält att jag utsätts för. 

Laholmspolisen högsäkerhetsklassar och åtkomstskyddar ärendet så att inte ens den med stationschefsrang kan öppna det, samtidigt som de avslår att utreda både brottet och åklagare o polis som lagt ned utredningen utan att titta på bevis, med orden: "Förfarandet är inte brottsligt."

Självklart är GRUNDLAGSBROTT och MÖRKANDE av brottsliga handlingar BROTTSLIGT! Liksom rättsväsendets vägran att utreda anmälda brott!

 

Våga se ! Hur Sverige gör alla barn och utsatta kvinnor totalt rättslösa!

 

De som tummar så hårt på demokratins grunder att grundlagarna om absolut rättsäkerhet och allmän yttrandefrihet omintetgörs och demokratins folkstyre totalt smulas sönder begår, i ordets rätta mening, Landsföräderi. 

 

Det är dax att lägga fram i LJUSET,  det som pågår i Sverige och i hela Norden,  i det fördolda, bakom medborgarnas rygg!

 

Nej betyder Nej.

Rättsäkerhet betyder rättsäkert genomförande och rättssäkra underlag i varje mål i varje domstol, inklusive tingsrätterna.

 

Nej, det är INTE okej att låtsas.

Underlagen MÅSTE vara rättssäkra PÅ RIKTIGT.

Rättsäkerhet i grundlagens rätta mening, är absolut ickeåsidosättningsbar rättsäkerhet, och INGET ANNAT.

 

Det finns inga undantagsklausuler gällande kvinnor och barns medborgeliga lagrätt, så som domare, advokater, socialtjänst och ansvarig regering tycks vilja påskina.

 

Denna helgens förfärligt händelse, då en kvinna attackerades och misshandlades livshotande i en busskur i Malmö, är ytterligare ett exempel på mäns våld mot kvinnor och den felaktiga kvinnosyn dessa förövare domineras av.

Här, vid busskuren, och vid Tingsrätterna, borde folks upprördhet läggas.

Våldet mot kvinnor och mot barn i nära relation, i Sverige, och i hela Norden, är ett krig där landets rättssystem, genom olaglig praxis kringgått Grundlagen om rättsäkerhet och på så vis totalt fråntagit sina medborgare deras juridiska rättigheter, -alla kvinnor och alla barn!

Detta är att begå LANDSFÖRÄDERI genom krigshandling, då följden de facto är att själva demokratin sätts ur spel! 

Ja, det är dax att använda de rätta orden för vad som sker i Sverige under ytan.
Den som har ögon i skallen- varsegod och se sanningen i vitögat.
Det är inte svårare än så
Våga se!

I detta busskur-fallet åkte förövaren fast och kommer måhända kunna åtalas.


I DE FLESTA kvinnofridsbrotten är förövaren en närstående, där samhällets inkompetens leder till idiotin att socialtjänsten kopplas in och då byter SOC glatt platts på offer och förövare, så att förövaren får allt stöd och tillförs vårdnaden om barnen, medan den våldsutsatta kvinnan, som försökt rädda sina barn och sig själv, hängs ut som vore hon den onda, från vilken barnen till varje pris måste räddas.
Även socialtjänstlagens portalparagraf om att samhället i alla lägen måste se till barnets bästa och räkna barn som utsatta offer i behov av samhällets beskydd, då de bevittnat våld i nära relation - förvandlas raskt av socialtjänsten till att istället betyda att; Det som är bäst för Förövaren anses vara till barnets bästa. Inklusive att placera barnen i ensam vårdnad hos förövaren utan möjlighet till kontakt med mamman eller omvärlden

-fråntagna allt människovärde och alla juridiska rättigheter, totalt i strid med Barnkonventionen, Svensk Grundlag och Europakonventionen och EU-lagsstiftningen och socialtjänstlagen!

Att montera ner demokratin och radera ut grundlagarna på detta viset, som sker dagligen genom olaglig praxis i våra domstolar där man LÅTSAS att socialtjänstens inkompetenta underlag, som aldrig ens varit i närheten av några rättsäkra evidensbaserade vetenskapligt förankrade utedningskreterier och utredningstekniker och därigenom solklart för envar INTE är och aldrig kan vara rättsäkra i grundlagens mening, ändå alltid LÅTSAS vara just rättsäkra, av samtliga ansvariga dommare och advokater i vårdnadsmål, LVU-mål och brottmål, vilket fortgår år ut och år in, i strid med Svensk Grundlagstiftning,  på grund av att de styrande väljer att aktivt se genom fingrarna med att det enbart förekommer "rättsäkerhet" PÅ LÅTSAS i Sveriges domstolar- är de fakto inget annat än Landsföräderi!


En Krigshandling mot demokratiskt folkstyre, som vår regering och rättsväsende, dommarkår, advokatsamfund och socialtjänst, gemensamt bör ställas till svars om, inför krigsrätt!


Sverige är även en Monarki, vars Konung är tvungen att regera utifrån grundlagarna om demokratiskt folkstyre, allmän yttrandefrihet och absolut rättsäkerhet.

I händelse av regeringens och rättssystemets upplösande av demokratin och grundlagarna är Konungen tvingande ålagd att ingripa och avsätta och dömma landsförrädarna, och i egen regeringsmakt återinföra Sverige till att vara en demokratisk rättsstat i enlighet med Svensk grundlag.


Det är dags för Hans Majestät Konungen Carl Gustaf Bernadotte att ingripa tillsammans med Hennes Majestät Kronprinsessan Viktoria, och börja regera VÅRT land.


Sveriges utsatta kvinnor och deras barn kräver, så som fullvärdiga medborgare sin lagrätt: att åberopa laglighetsprövning gällande landsföräderi genom Krigsrätt.
Medelst denna fritt delingstillåtna text
författad av Karin Kennerland.
2019-11-11

 

Genom gängvåldet sprängs portar och avrättas motparter till synes hemningslöst och till fara för allmänheten, i dessa dagar.

Men det är inte till förbrytarna i drog och våldsbranchens under värld, vi kvinnor skall behöva vända oss för att få rättvisa och kunna leva i frid från våra plågoandar här i helvetesåren på jorden. 

 

Vi kvinnor vänder oss till överheten, vilket är det rätta, men vi förväntar oss en handlingskraft från denna överhet!

En genomslagskraftig regeringsöversyn, som tar fasta på att demokratins grundvallar skall stå fast och landsföräderi bestraffas med lagens strängaste straff.

 

Jämnställd betyder oantastbar och samtliga män bör därför utbildas och serfikatavkrävas i grundläggande snipp o snoppkunskap och Samtyckes-införståelse, och med sin underskrift avkrävas absolut ansvarstagande för sina egna gärningar i en straffskala jämnbördig med offrets faktiska lidande.

DET är sannerligen inte för mycket begärt!

 

Vi kvinnor skall kunna vara tryggt förvissade om att ingen man kommer våga antasta oss, varken med pitten, eller brädor i högsta hugg. 

 

Det är nämligen inte gärningsmannen som behöver samhällets beskydd, utan de som han utsatt, och så även de som han skulle kunna utsätta framöver. 

En gärningsman kan vara hjälpt av rätt vård, och särskilt unga förbrytare har möjlighet att ta till sig kunskap och förbättra sitt beteende och lära sig stopptekniker.

Men den person han våldtagit måste sättas främst när det gäller rätt till professionell vård, och rätt till samhällets stöd, beskydd och rättshjälp!

Tänk om

Tänk rätt.

Gör om 

Gör rätt.

Våga se

Våga agera.

Nu!


Mvh Karin Kennerland, i Demokratikrigsbrottens tidevarv, för Sveriges rättsenligt oantastbart jämställda kvinnor och barn.

Mot korruption.

Mot totalt rättsOsäkra domslut.

Mot landsförädisk demokratiförgörande politisk praxis.

 

För Demokrati

För Rättssäkerhet

För Yttandefrihet

För Kungahusets regeringsmakt, för Sverige, i Tiden!

 

Intill dess Sverige genom aktiva beslut och aktivt genomförande , är, en verkligt Demokratisk rättstat, med verkligt demokratiskt folkstyre, verklig allmän yttrandefrihet, och verklig absolut rättsäkerhet, på riktigt!

 

Det viktigaste i en valkampanj i en Demokratisk rättsstat är att uppmuntra folket till att aktivt tänka själva, innan de gör några politiska val.

Vot for the Hemoroids, and you'll get a paine in the as!

Ty du får vad du röstar på, i bästa fall, men oftast blir det etter värre.

Sunt förnuft och absolut rättsäkerhet kommer man långt med, om man även innehar ett kärleksfullt hjärta, och vågar visa civilkurage och slå näven i bordet.

- För nu, får det sannerligen vara nog!

 Nu avskaffar vi den olagliga domstolspraxisen och fäller de ansvariga i krigsrätt, för de har med sina landsförädiska illgärningar utfört krigshandlingar mot Sveriges medborgare och mot Sveriges Demokratiska folkstyre!!!

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Karin Kennerland överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook