Uppgradera personlig assistans till 2000-talet!

Vi ser en tydlig och mycket oroande trend gällande försämringar av villkoren för att få personlig assistans. De ursprungliga intentionerna om valfrihet, integritet och livskvalitet urholkas allt mer genom nya direktiv, prejudicerande domar och
striktare tolkning av LSS-lagen hos Försäkringskassan och kommunerna.

Försäkringskassan och kommunerna pekar på besparingskrav men politiker förnekar att någon försämring skett. Istället hänvisar de till statistik och hävdar att antalet personer berättigade till Assistans ökar, såväl som beslutade assistanstimmar. Samtidigt kollapsar en del människors tillvaro fullständigt efter en tvåårsomprövning som
kraftigt reducerar personens assistanstimmar, eller där de i vissa fall tas bort helt. Deras familjesituation, sociala liv, utbildning, arbete och rörelsefrihet påverkas och begränsas drastiskt och många tvingas se på när myndigheternas
beslut raserar det självständiga liv de byggt upp med personlig assistans som en nödvändig och viktig beståndsdel.

Handikapprörelsen är starkt kritisk till besparingskraven och de ensidiga angreppen mot Personlig Assistans som dyrt och resurskrävande. Flera utredningar som gjorts visar tydligt att LSS är en jobb- och konsumtionsskapande reform som återför stora skatteintäkter till staten och dessutom minskar utgifter inom andra områden.

Även om du inte själv är i behov av assistans i din vardag är detta en fråga som berör alla. Kanske har du en anhörig, vän eller arbetskamrat som är i behov av personlig assistans. Assistansreformen är en av de viktigaste och mest avgörande reformer som genomförts i Sverige. Alla vet att livet kan förändras snabbt och plötsligt kan jag befinna mig i en livssituation där personlig assistans kommer att vara avgörande för att kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

För att komma vidare och verkligen stoppa denna negativa utveckling räcker det inte med att angripa enskilda paragrafer eller formuleringar i en lagtext, vägledningar eller direktiv. Det är hög tid att förändra den föråldrade lag vi nu så tydligt
ser falla sönder och istället skapa en ny rättspraxis och en rättstillämpning som är i linje med LSS-reformens ursprungliga intentioner. En lagstiftning som är modern och anpassad till 2000-talet och de levnadsvillkor, normer och värderingar som råder nu.

Vi hoppas att du vill stödja oss i kampen för en personlig assistans som genomsyras av respekt för individens integritet, självbestämmande och valfrihet. En reform som är förankrad i 2000-talet och handikapprörelsens värderingar. Utformad
utifrån en helhetssyn för att ge individen möjlighet att själv bygga och ta ansvar för sitt liv.

Om vi skall nå framgång behöver vi ditt engagemang och stöd. Med en stark opinion från funkisrörelsen, allmänheten, näringslivet, folkrörelsen och alla andra som känner att detta är en viktig fråga ökar våra möjligheter att politiker och
beslutsfattare tar sig tid att lyssna.

Först när vi blir tillräckligt många som samlas och ifrågasätter det som är fel uppstår den kraft som kan skapa förändring, Vår målmedvetenhet och gemensamma styrka kan tillsammans med nödvändig uppmärksamhet i media vara det som krävs för att skaka om de som har makten.

”För oss är det självklart att samhället inte får fortsätta tvinga människor att anpassa sig till lagen. Vi vill anpassa lagen till de unika människor som lever i samhället!”

Det finns mycket att diskutera och många åsikter och förslag. Nedanstående punkter är ett första utkast och
visar några av alla de frågor vi tycker är viktiga och vill lyfta fram:

Lägg ansvaret för den personliga assistansen på staten. Ta bort det delade huvudmannaskapet mellan Staten (Fk) och kommunerna. Det sparar tid, sänker kostnader och skapar en mer enhetlig och rättvis bedömning.

LSS är inte en belastning och kostnad för samhället utan en jobb- och konsumtionsskapande reform. Assistansreformen är en av de viktigaste och mest avgörande reformer som genomförts i Sverige för människor med funktionsnedsättning och för vår rätt till självständighet, livskvalitet och inflytande i samhället.

Respektera den personliga integriteten. Bedömningen av personlig assistans måste göras med respekt för den personliga integriteten.

Jag efterfrågar en mer human bedömning av den Assistans som behövs utifrån en helhetssyn av individens situation. Inte bara en strikt och isolerad bedömning av specifika hjälpinsatser som tidsbestämts och tagits ur sitt sammanhang. För att göra mer adekvata bedömningar och frångå det som många upplever som kränkande, behöver man införa en helhetsbedömning istället för den nuvarande ”sekundmätningen” där alla moment tidsmäts. I en utredning av Assistansbehov skall personens hela livssituation inkluderas. Socialt, familjesituation, boende kommunikation, arbete, utbildning, fritid etc.

Vikten av livskvalitet, inte bara ett minimum av assistans för överlevnad.

Individen ska bestämma över sitt liv. När bedömning av personlig assistans sker ska stor hänsyn tas till den enskildes frihet och rätt att själv bestämma över sitt liv.

Att personer med komplexa sjukdomar/funktionsnedsättningar inte skall tvingas ompröva sina beslut vartannat år. Om det går att styrka att inget väsentligt medicinskt eller övrigt förändrats som påverkar behovet av assistans, då skall inte en tvåårsomprövning behöva genomföras. Många människor vågar inte planera sina liv då de vet att inom några år kommer en tvåårsomprövning som kan innebära att de inte längre får den assistans som krävs för att kunna fortsätta leva, arbeta, studera som förut.

Att neka människor assistans och att fokusera på att skära ned i antal timmar så långt det bara går leder inte till kostnadsbesparingar, endast en omdisponering av kostnaderna till andra kostnadsställen, t ex kommuner och landsting.

I portalparagraferna fastslås att en person med särskilt stora och varaktiga funktionsnedsättningar skall kunna leva sitt liv som andra med möjligheter att själv bestämma över sitt liv. Vissa grupper med stora funktionsnedsättningar kan inte det med den utveckling och de nya direktiv som nu tillämpas. Det är djupt oroande att våra levnadsvillkor är på väg att sänkas till Sol:s (Socialtjänstlagens) krav på ”skälig levnadsnivå” istället för LSS krav på ”goda levnadsvillkor”. Vi vill självfallet kunna leva våra liv med goda livsvillkor!

Vi motsätter oss förslaget att ta bort det så kallade 5:e grundläggande behovet. Denna grupps behov är så pass speciella att de bör kunna tillgodoses med personlig assistans. Utan tillgång till assistans kommer denna grupp att hänvisas till att bo i gruppboende som har institutionskaraktär. Detta går emot den av Sverige undertecknade FN-deklarationen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Jag anser att det är av yttersta vikt för alla inblandade, den assistansberättigade, dess assistenter och även för sjukhuspersonalen, att det finns trygghet vid sjukhusvistelser. Nuvarande trend, då all beviljad assistans under sjukhusvistelser avslås är ohållbar. För det första är assistans och sjukvård två olika saker, sjukvården är inget substitut för assistans, likväl har sjukhuset varken kunskap eller möjligheter att ge den berörda individen assistans under vistelsen. För det andra blir personen berövad sin trygghet då assistansen blir borttagen under och kanske efter vistelsen.

Bort med 20-timmarsgränsen för grundläggande behov. Oavsett hur stort någons assistansbehov är, ska individen ha rätt till personlig assistans genom staten. Den tjugotimmarsgräns som används idag bygger på ett föråldrat synsätt och slår väldigt hårt mot vissa personer som är i behov av assistans.

Jag kan få maten från skeden till munnen själv efter många års träning. Men jag kan inte utföra allt det som krävs för att få maten till bordet, inte heller dela maten, som t ex kött, för att kunna äta. Att tillreda mat, duka och duka av, diska etc. skall ingå som ett grundläggande behov.

Det förekommer förslag på att tiden mellan assistentens hjälpinsatser, så kallad ”väntetid” inte skall ersättas av Försäkringskassan dagtid och således inte inkluderas i personens beslut om antal assistanstimmar. Istället hänvisar de till arbetsgivaransvar. Under natten är förslaget att det skall klassas som jour. Detta är inte acceptabelt för varken kund, personlig assistent eller assistanssamordnare.

Rätt till assistanstid till förfogande. Rätten att ha assistanstid till förfogande måste arbetas in i lagtexten så att inga missförstånd angående detta kan uppstå.

Möjlighet till föräldraskap och arbete. Rättigheten att få personlig assistans för att kunna arbeta eller vara förälder ska arbetas in i lagtexten. Om grundläggande behov ska finnas kvar vid bedömningen av assistans ska arbete och föräldraskap ses som grundläggande behov.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Mikael Andersson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook