Stoppa bygget på Näset, med alla dess risker

Det du skriver under på är;

1 - Gräv inte i den giftiga marken med cancerogena ämnen som riskerar släppas lösa

2 - Se till att ha förskole- och skolplatser till alla som bor här, innan man bygger ut

3 - Försämra inte trafikmiljön ytterligare, för vuxna och barn

4 - Förändra inte detaljplanen, utan låt gällande detaljplan bli kvar

5 - Låt alla nya byggnader harmonisera med befintlig bebyggelse på Näset


Som många känner till så planeras det att byggas ett område bredvid Näset kyrka. Vi är en grupp bestående av ca 15 personer som följt detta ärende noggrant och läst igenom all dokumentation som finns i ärendet och låtit några experter granskat det vi inte själva förstått. Vår oro är stor, på många olika plan och söker därför stöd av ytterligare boende i Västra Frölunda, som delar vår oro för detta projekt. I korta drag;


1 - Gräv inte i den giftiga marken med cancerogena ämnen som riskerar släppas lösa

Vad som framkommit vid provtagning är att ett antal direkt farliga ämnen finns i marken där detta bygge är tänkt att påbörjas. Cancerogena ämnen finns i mycket hög halt enligt deras egen rapport. Långt över vad man får bygga och bo på. På platsen har tidigare funnits en bensinpump och vad vi känner till har det aldrig sanerats kring detta område tidigare. Att gräva i kontaminerad mark med PAH (polyaromatiskakolföreningar) och ett grundvatten med höga halter av naftalen (båda ämnen är cancerogena) kommer göra att de frisätts och sprids i mark, vatten och luft vilket kan vara högst olämpligt med förskolor och barn så nära. Det finns färska exempel i Västra Frölunda vad som kan hända när man börjar arbeta i giftig mark. Det är ingen miljö man vill vara nära eller komma i kontakt med när ämnen kommer upp i luften och sprids, enligt en expert vi kontaktat.

Detta område ligger i direkt anslutning till 4 förskolor där vissa av barnen bara har några meter till en eventuell arbetsplats. Vi anser att detta är skäl nog för inte börja bearbeta marken. Risken för sättningar och problem med såväl grundvatten som leran gör att intilliggande byggnader löper stor risk att få problem framöver. Det gäller såväl kyrka som radhusen och villorna som angränsar. 


2 - Se till att ha förskole- och skolplatser till alla som bor här, innan man bygger ut

Näset och Åkerred har idag överfulla förskolor och skolor med väldigt stora grupper. I kommunens iver att godkänna byggandet av nya lägenheter så har den tråkiga bieffekten blivit att barn i närområdet inte längre får plats. GP har i flera reportage uppmärksammat detta nyligen och politikerna är väl medvetna om problemet nu. Ändå finns inte detta med i kommunens behandling kring detta ärende. Man vet redan nu att det blir ännu värre här framöver utan ytterligare bostäder. Med 60-70 nya hushåll blir situationen än värre.


3 - Försämra inte trafikmiljön ytterligare, för vuxna och barn

Strömningen av människor och bilar som passerar kring aktuell tomt är stor, på både Hammarvägen och Norra Breviksvägen. Redan idag råder fullt kaos om man försöker ta bilen till skolan eller förskolorna i området på morgonen. Eftersom parkeringsplatserna kraftigt reduceras så kommer det bli än svårare att lämna på Hammarvägens fyra olika förskolor. De som kör till skolan kommer få ännu mer trafik att ta hänsyn till. Trafiken har också ökat eftersom en omläggning av låg och mellanstadiet nu delas mellan Åkered och Näsetskolan.

Om vi går över till de som promenerar eller cyklar, så är det vanligaste sättet att ta sig mellan Åkerred och Näset idag just förbi Näset Kyrka. Övergången vid Hammarvägen är idag redan farlig. Här finns idag inte ens ett övergångsställe att använda, utan gående och cyklande barn och vuxna förväntas se upp för bilar och korsa vägen efter bästa förmåga. Kommer det en huskropp som är ca 12 meter hög så kommer sikten bli obefintlig från kyrkans entré och ut mot Hammarvägen.

Att de 60-70 nya hushållen också behöver bilar ökar på en redan ansträngs trafiksituation ytterligare.


4 - Förändra inte detaljplanen, utan låt gällande detaljplan bli kvar

Det finns redan en detaljplan som gäller och den bör fortsätta gälla. Den är utformad i harmoni med området i övrigt. Hade man tänkt sig en förändring med rådande plan hade sannolikt färre människor reagerat så kraftigt. Det handlar om att låta Näset få vara just Näset, med låga bostäder i olika boendeformer. Vem hade ens kunnat drömma om att få bygga 4 våningar på sin tomt här i Näset?

5 - Låt alla nya byggnader harmonisera med befintlig bebyggelse på Näset

Om nu inte marken var så giftig, hade sannolikt många välkomnat att man byggt ytterligare en fin gård med radhus, i samma anda som övrig bebyggelse på Näset. Något behöver göras på denna tomt. Att nu istället vara öppen för att ändra detaljplanen med hus som maximeras på både höjd och bredd, kan vi inte se på annat sätt än att någon aktör, ansett sig ha rätten till fritt spelrum, utan hänsyn till grannar och området i övrigt. Många är häpna över att kyrkans högsta punkt, får vara referenspunkt för ett helt bygge med 60-70 lägenhet. Att kyrkan är hög med sitt sadeltak är en sak, men kan inte på långa vägar jämföras med den påverkan som ett hus som blir lika högt. Det blir enorma klossar, som skymmer sikt, skuggar och totalt förändrar hela den öppna vyn längs Hammarvägen. För att inte tala om hur grannarna runt om drabbas.Det finns betydligt många fler synpunkter kring detta bygge, men vi nöjer oss med att lyfta dessa 5 punkter här.

Vi hoppas på ditt stöd och att du håller med, genom att skriva under på denna sida!

Stort tack!

 

Lite annat att tänka på är bland annat bullernivån genom trafik, utsläpp genom ytterligare trafik, dagvattenavrinning med risk för översvämning samt utsläpp i Välenområdet, vattentrycket i hela Näset, buller från kyrkklockor, vibrationer vid bygge (ej utrett alls), parkeringsplatser som försvinner helt samt avsaknaden av pendelparkering, försämring för kyrkobesökare. Ser vi till Önneredsbodarnas lägenheter, med ett prisläge på ca 4 miljoner för en 3a och ca 4000/mån, där man ännu inte lycktas sälja alla, så kommer ytterligare ett dyrt område i väst inte bidra till minska segregationen heller, som är ett av kommunens mål.

 

Alla utredningar som är beställda av Göteborgs stad är gjorda på olika underlag av befintlig byggnation på platsen. Varför? Utredningar borde göras utifrån ett aktuellt förslag. All dokumentation från kommunen i ärendet hittas här nedan;

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hY9BT4NAFIR_iweu-97Cum_rDUzayJK2xiaFvTS0Uop2WbKskvjrxaOJjXObzDfJDBgowfT1Z9fWoXN9fZ19ZeRhy_NnlfEUN6vFEp92ertc62KDWsD-P8DMMd5QilDNfTqIeIU8F1wrmRGmhX5MpCapC4IXMGAG796a99C9QpWtUdxThFxADqY7WjadLEOWUCxJcBILIiVj-pme9sdEtWB8c25849mHnx9dQhjGhwgjnKaJtc6114adnI3wr8rFjQHK3yQMtvzane1ejendNzCSK5M!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR1NuIyMRQ0D3yRq6f-SV3Kv43CAw-odsrAEK-GoZ3fMauHk_ui-0ZvNnEo


Projektgrupp Näset    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Projektgrupp Näset överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook