Slå inte ihop Svaneskolans och Lerbäckskolans högstadium på Lerbäckskolan

Vi är ett antal föräldrar med barn på Lerbäck som är bekymrade över kommunens planer på att flytta ihop Lerbäckskolans och Svaneskolans högstadium på Lerbäcks område från HT20.

Skriv under detta upprop nu om du delar vår mening, för mer information se nedan. Frågan behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott imorgon måndagen den 2/9 och på kommunstyrelsens möte onsdagen den 4/9 så det är bråttom!

***

Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa lösningar som prövats mot nuvarande plan att bygga nya lokaler för Hedda Andersson på Svaneskolans tomt samt att se hur detta påverkar Svaneskolan och Lerbäckskolan. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen går vidare med följande två alternativ för utredning och beslut:

  1. Bygga nya Hedda Andersson gymnasiet på den plats där Svaneskolan idag står. I detta alternativ behöver Svaneskolans 350 elever i åk 7-9 evakueras från läsår 2020. Evakuering föreslås till moduler vid Lerbäckskolan för att samutnyttja idrottshall, matsal, kök och andra specialsalar. På längre sikt planeras eventuellt en ny skolbyggnad precis söder om Lerbäckskolan, men även då planeras det för samutnyttjande av lokaler enligt ovan. I praktiken ser vi att detta innebär sammanslagning av Lerbäck och Svaneskolan, en ny skola med ca 1 200 elever och en fördubbling av antalet högstadieelever på Lerbäckskolan från HT20.

  2. Förlägga Hedda Andersson gymnasiet till Ideon. I detta alternativ kan Svaneskolans elever vara kvar på nuvarande tomt parallellt med att man ser över lokalerna för verksamheten.

Läs gärna mer i denna tjänsteskrivelse från kommunen.

Vi tror inte att alternativ 1 ovan, med flytt av Svaneskolans elever till Lerbäckskolan, är ett bra alternativ för vare sig Svaneskolans eller Lerbäckskolans elever och vill se att andra lösningar prövas med anledning av nedanstående punkter:

  • Trångboddhet med ökad risk för konflikter. Starkt begränsad utemiljö med sämre tillgång till lekytor.
  • Svårigheter att se hur befintliga resurser som idrottshall, matsal, kök, bibliotek, slöjdsalar, bildsalar och NO-salar ska täcka behovet från mer än fördubblat elevunderlag på högstadiet.

  • Svårigheter att säkerställa en trygg och trevlig miljö med närmare 1 200 elever mellan 6-16 år, där också barn på låg- och mellanstadium behöver få ha sina egna fredade ytor för att känna trygghet.

  • Vi ser som föräldrar en risk att lärare söker sig till andra kommuner och skolor med bättre arbetsmiljö.

Vi tycker också att det varit lämpligt om förslaget beretts så att vi som föräldrar getts möjlighet att yttra oss i denna fråga.

Till sist, det är inte rimligt att Lunds grundskoleelever ska betala priset för etablering av en ny gymnasieskola. Befintlig fungerande verksamhet och trygghet för barnen måste vara högsta prioritet. 

 

Med vänliga hälsningar

Jenny Ekdahl, Katarina Ek, Per Bergstrand, Otto Medin, Karin Lindbom, Jesper Ek, Linus Welinder, Peter Ekdahl, Annika Welinder, Tereza Planck och Joakim Planck. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Jenny Ekdahl överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook