Rädda historieundervisningen!

I dagarna släppte Skolverket ett förslag för ny utformning av historia som ämne i grundskolan. Det står uttryckligen att undervisningen ska utformas för att eleverna ska "utveckla historiemedvetande och historisk bildning". Vidare ska eleverna få en "historisk referensram och kronologisk överblick". 

Att då utelämna antika civlisationer, "forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700" ter sig då ganska befängt. Antiken utgör själva grunden för mycket av det vi tar för självklart i vårt samhälle idag, såsom demokrati, medborgarskap, lagstiftning, kunskapsproduktion med mera. Detta, och att antikens inflytande över senare tidsperioder knappast kan överskattas, inser varje historiskt bildad människa. 

Istället väljer man att lägga tyngdpunkten på exempelvis senmodern tid. Hur eleverna ska kunna förstå senare historiska skeenden (t.ex. renässansen, upplysningen, utformandet av vetenskapliga metoden, nyantiken) utan att ha erforderliga kunskaper om vad som skett tidigare framgår inte med tydlighet. Barn i mellanstadieåldern förväntas istället kunna föra komplexa källkritiska resonemang och reflektera över historiebruk. För att föra sådana metaresonemang borde det krävas att man har tillräckliga faktakunskaper först. 

Antiken behandlas under gymnasiet, menar man. Men med tanke på att inte alla läser gymnasiet, och att man under hela grundskolan fått studera historia utan tydlig förankring i de grundläggande antika kulturerna, haltar det här resonemanget. 

Är du mån om att våra barn och ungdomar får en gedigen undervisning är du välkommen att skriva under denna namninsamling som kommer överlämnas till Skolverkets generaldirektör. Om kunskap är makt, vad innebär då avsaknaden av kunskap...? 
Facebook