Överklagan av För- och grundskolenämndens beslut om nedläggning av Klippans och Tullarens förskolor.

Stödj våran överklagan om att För- och grundskolenämnden har fattat nedläggningsbeslut för de två förskoleenheterna Tullaren, i Ursviken, och Klippan, i Skelleftehamn, på bristande och felaktiga underlag. Därtill fick nämnden underlaget mycket sent innan sammanträdet.

De handlingar som För- och grundskolenämnden fick inför nedläggningsbeslutet ska enligt uppgift ha publicerats till de förtroendevalda ett fåtal timmar innan beslutet. Detta får oss att ifrågasätta om nämndens ledamöter verkligen haft erforderlig tid att bilda sig en uppfattning om ärendena, vars beslut får stora konsekvenser för oss föräldrar som bor i samhällena Ursviken och Skelleftehamn.

Underlaget som nämndens ledamöter fattade sina beslut utifrån saknar dessutom helt risk- och konsekvensanalyser. Handlingarna saknar också relevant statistik över barnantal i befintlig och ny verksamhet.

Muntliga uttalanden i media visar också att uppgifterna, som politikerna har grundat sina beslut på, har varit missvisande och/eller felaktiga. 

Enligt artikel 12 i lagen (2018:1197), om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Av de aktuella beslutshandlingarna att döma så kan vi inte se att Skellefteå kommuns För- och grundskolenämnd har uppfyllt detta.

Kommunallagen 8 kap §3 föreskriver att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Inför beslutet om att lägga ner dessa förskolor skedde inget samråd.

Slutligen ifrågasätter vi om det är rätt av För- och grundskolenämnden att fatta ett så viktigt principiellt beslut som nedläggning av dessa förskolor.

Kommunallagen, kapitel 5, §1, anför att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kapitel 5, §2, anför vidare att kommunfullmäktige inte får delegera beslut om principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vi menar att nedläggning av förskolor är en fråga av principiell beskaffenhet samt av större vikt.

Skellefteås kommunfullmäktige beslutade 2007-04-02, § 75, Dnr 2002.220, att ”nedläggning av skolverksamheter alltid ska föregås av en långsiktig övergripande strategi och plan som beslutas av fullmäktige”. Vi menar att förskolor, som styrs och regleras av skollagen, är att betrakta som en skolverksamhet och att det saknas en långsiktig övergripande strategi och plan, som inbegriper de aktuella förskoleenheterna, beslutad av kommunfullmäktige. För- och grundskolenämnden bryter därför mot kommunens egen policy.

En handlingsplan har uppkommit till föräldrars kännedom efter överklagan till för- & grundskolenämnden. Denna misstänks vara gjord i efterhand då vårdnadshavare inte fått ta del av något underlag gällande beslutet tidigare. Det ska även ha sagts, av rektor, de första dagarna efter beslutets offentliggjordes att inget finns nedskrivet. Därmed stärks misstankar om revidering efter beslutsfattandet.

Med ovanstående bakgrunden yrkar vi att För- och grundskolenämndens beslut ska upphävas enligt kommunallagen 13 kap 8 § punkterna 1, 3 och 4. Vi yrkar även på inhibition av beslutet i avvaktan på att överklagandet behandlas.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Rebecca Elenius lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...