Upprop! Ge uppehållstillstånd till familjen Xhixho, Uppsala!!

SKRIV UNDER DETTA UPPROP OCH VAR MED OCH PÅVERKA MIGRATIONSVERKETS OMÄNSKLIGA BEDÖMNINGAR. ** ENGLISH VERSION BELOW


Det är fullständigt horribelt att Migrationsverket utvisar en familj med 4 barn till Albanien när barnen är födda i USA och ALDRIG har bott i Albanien eller ens pratar språket. Förutom detta - så nekar man föräldrarna arbetstillstånd trots att de har arbete i Sverige!

VÅRA ÖVERGRIPANDE KRAV

A. Att ett återreseförbud INTE ska påverka en persons möjlighet att få arbetstillstånd i Sverige

B. Att Migrationsverket ALLTID gör en konsekvensanalys för barnens bästa som man sedan anpassar bedömning till i både i asyl- och arbetstillståndsärenden

 

PRESS KLIPP

TV4 - Migrationsverket är osäker på hur man ska tolka fallet enligt biträdande rättschef
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-uppsala?video_id=2444088

TV4 - Stor manifestation till stöd för familjen Xhixhos från Albanien
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-uppsala?video_id=2443287

Uppsala Nya Tidning - Många manifesterade mot familjens utvisning
http://www.unt.se/uppsala/manga-manifesterade-mot-familjens-utvisning-2593194.aspx

UNT - Rättskandal i Valsätra
http://www.unt.se/debattspecial/rattsskandal-i-valsatra-2598742.aspx

Fria Tidningen - Barnfamilj hotas av utvisning
http://www.fria.nu/artikel/112067

Aftonbladet - Flydde efter dödshot - nu utvisas familjen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17469924.ab

Flyktingbloggen - Hårdare krav bakom nej till arbetstillstånd
http://www.flyktingbloggen.org/2013/09/hardare-krav-bakom-nej-till-arbetstillstand/#more-4811

Svårare för flyktingar att få arbetstillstånd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5645311

 

!! SKRIV UNDER LÄNGST NER / PLEASE SIGN AT THE VERY BOTTOM !!!

 

Till: Berörda myndigheter, Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen samt ansvariga departement och minister

Datum: 15 september 2013

Bakgrund: Fred och Hathixhe med barnen Klevis, Samuel, Jessica och Jefferson har varit på flykt i dryga 10 år. De har flytt från mordhot, trakasserier och blodshämd i Albanien. De senaste fyra åren har de varit i Sverige och förra året så sökte de asyl här. Denna asylansökan har avslagits men i och med att de arbetat och gjort rätt för sig under sin väntan på besked om asyl i Sverige, borde de istället fått arbetstillstånd. Detta är normalt praxis. Nu har Migrationsverket och Migrationsdomstolen ändå avslagit deras ansökan om arbetstillstånd. Läs mer i artikel i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17469924.ab

Fallet måste prövas i högsta instans nu

Detta fall måste prövas i högsta instans, Migrationsöverdomstolen, eftersom enligt advokaten Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån, fallet är unikt då avslag på asyl inte brukar påverka möjligheten att få arbetstillstånd. I och med att familjen fick avslag på asyl belades man med ett återreseförbud till Sverige på 2 år. Detta till trots att Migrationsverket pga. särskilda skäl (läs barnens situation - se vidare nedan) skulle kunnat valt att inte lägga på ett återreseförbud. Enligt Migrationsdomstolen medför detta att familjen inte kan få uppehållstillstånd genom arbete, medans advokaten hävdar att i lag, förarbeten och i all Migrationsverkets information, det inte med ett ord nämns att det återreseförbud till Sverige som familjen belagts med, skulle förhindra att söka ett arbets- och uppehållstillstånd.

Ingen hänsyn till barnen har tagits

Vidare har migrationsmyndigheterna INTE tagit hänsyn till barnperspektivet alls i detta fall då de fyra barnen (som nu pratar svenska, gått i skola här och deltar i sport och scoutaktiviteter) är på väg att tvingas till ett land DE ALDRIG BOTT I och inte ens kan språket i (hemma pratar med engelska eller svenska).

Vi behöver ditt stöd!

SKRIV På denna namninsamling och hjälp oss skapa uppmärksamhet kring detta djupt orättvisa fall. Det är MYCKET VIKTIGT att fallet tas upp i Migrationsöverdomstolen till prövning.

Ny praxis på väg som dömer ut asylsökandes möjlighet till arbete??!!

OM domstolen skulle gå på Migrationsverkets linje skulle detta innebära en ny praxis som medför att det i princip blir meningslöst att arbeta under asylprocessen, vilket skulle omkullkasta regeringens politiska målsättningar att alla som kommer till Sverige ska göra rätt för sig.

Dessutom skulle det innebära att många fler som hittills har fått rätt till arbetstillstånd efter avslag på asyl, skulle mista den rätten.

 

VI KRÄVER ATT - ÖVERGRIPANDE

A. Att ett återreseförbud INTE ska påverka en persons möjlighet att få arbetstillstånd i Sverige

B. Att Migrationsverket ALLTID gör en konsekvensanalys för barnens bästa som man sedan anpassar bedömning till i både i asyl- och arbetstillståndsärenden

 

VI KRÄVER I FALLET XHIXHO

1.  Migrationsöverdomstolen får pröva fallet

  • att konsekvenserna för barnen inte har tagits hänsyn till utgör ett synnerligt skäl
  • fallet kan utgöra ett prejudikat

[ Se vidare: ”behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat), eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.” http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/#sthash.F4EBuIyx.dpuf ]

2.  Familjen beviljas inhibition under prövotiden och alltså tillåts stanna i Sverige tills slutgiltid dom fallit i Migrationsöverdomstolen

3. Barnens situation beaktas i domen med tanke på att:

  • barnen aldrig har bott i Albanien knappast kan någon albanska och skulle riskera traumatisering genom tvångsförvisning dit

  • barnens medborgarskap är amerikanskt och därför är de inte välkomna att immigrera till Albanien. detta skulle utgöra ytterligare en riskfaktor.

  • flera av barnen har lidit av allvarliga hälsoproblem (ätstörningar, stress, sömnsvårigheter, sängvätning etc.) kopplad till psykisk stress under de senaste åren

  • man har inte haft ett eget stabilt hem under hela sin uppväxt

  • man har vistats fyra år i Sverige och har ett fungerande liv här med skola, scoutaktiviteter, fotboll m.m. att bryta upp detta skulle vara grymt.

[ Se vidare:
Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. http://www.migrationsverket.se/info/4328.html

Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan person”.
(FN:s Konvention om barnets rättigheter Artikel 22).

Jag har också vid flera tillfällen uttryckt oro över hur snävt synnerligen ömmande omständigheter tolkas.”
http://barnombudsmannen.blogspot.se/2012/09/skarpning-socialstyrelsen-och_23.html
]

4. Återreseförbudet hävs av Migrationsöverdomstolen med hänvisning till personliga förhållanden i enlighet med punkt 3, ”Barnens situation"


5
. Familjen beviljas uppehållstillstånd baserat på att de uppfyller kriterierna för att få arbetstillstånd efter avslagen asylansökan
(dvs. Hathixe Xhixho har ett kontrakt med arbetsgivare som sträcker sig minst 12 mån fram i tiden med lön som överstiger Migrationsverkets minimikrav)


6
. Ett möte hålls där familjen, familjens advokat och ansvariga på Migrationsmyndigheterna förklarar hur ett återreseförbud kan hindra en arbetstillståndsansökan och varför man inte gjort någon barnkonsekvensanalys i fallet


7
. Ansvarig minister ger Barnombudsmannen eller Justitieombudsmannen i uppdrag att utreda hur barnperspektivet tas tillvara i Migrationsverkets hantering av liknande fall.

 

-------------------------- ENGLISH VERSION -------------------------------------------

Join this petition AND renounce THE MIGRATION AGENCY's inhumane ASSESSMENTS

To: Relevant authorities , Immigration Service, Immigration Court and the Migration Court of Appeal and the ministries and ministers

Date : September
15, 2013

Background: Fred and Hathixhe with kids Klevis , Samuel , Jessica and Jefferson has been on the run for more than 10 years. They have fled death threats , harassment and revenge while in Albania. The past four years they have been in Sweden, and this last year they sought asylum here. This application for asylum has been rejected. However, as they have worked and followed all protocol to obtain a valid work permit while awaiting clearance for asylum in Sweden, they should instead have a work permit. This is normal practice. Now the Migration Board and the Migration Court have nevertheless rejected their application for a work permit. Read more in the article in Aftonbladet :http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17469924.ab

The case must be tried in the Supreme Court now

This case must be tried in the highest court , the Migration Court , since according to lawyer Anders Sundquist, the case is unique as denial of asylum does not usually affect the ability to get work permits. This family was denied asylum and then also denied a re-entry ban to Sweden for 2 years. Despite this, the Migration Board, due to specific reasons (read the situation of children - see below), could have chosen not to impose a re-entry ban . According to the Migration Court, this means that the family cannot obtain residence through work, while the lawyer argues that the law, its legislative history, and in all the Migration Board's information, there is not a single word to these exclusion orders to Sweden as a family faced with such would prevent the search for a work - and residency.

No account of the children has been taken.

Furthermore, the immigration authorities do NOT take into account the child's perspective at all in this case where the four children (who now speak Swedish, attend school here and participate in sports and scouting activities) are about to be forced into a country THEY HAVE NEVER LIVED IN and do not even know the language (at home they speak English or Swedish ).

We need your support!

SIGN this petition and help us draw attention to this deeply unfair case. It is VERY IMPORTANT that the case proceed to the Migration Court of appeal.

This decision will affect the precedence regarding the permission given to asylum seekers to work!!

IF the Court were to go on the Migration Board line , this would mean a new practice that means that it basically becomes useless to work during the asylum process, which would overturn the government's policy objectives to all who come to Sweden to do the right thing.

Also, it would mean that many more that have so far received the right to work after rejection of asylum , would lose that right.

OUR DEMANDS IN GENERAL

A. A re-entry ban should not effect the possibility to get a work permit in Sweden

B. Migrationsverket should ALWAYC conduct a consequence analysis on behalf of the children in a family and adjust the decision in favour of the kids. This should be done in both asylum and work-permit cases.

 

OUR DEMANDS REGARDING THE XHIXHO FAMILY:

First, MigrationCourt should consider the impact on the children thas not been taken into account as a special reason that this case could set a precedent

2nd - Family awarded inhibition during the probation period and then allowed to stay in Sweden until final judgment given in Migration Court

3rd - Children may be taken into account in the judgment given that :

- kids have never lived in Albania, do not speak Albanian and face victimization as AMERICAN CITIZENS through forced exile there
- the children's nationality is American and therefore they are not welcome to immigrate to the country. this would represent an                 additional risk factor.
- several of the children have suffered serious health problems ( eating disorders, stress, insomnia, bedwetting, etc.) linked to
mental stress in recent years
- they have not had their own stable home throughout their childhood
- they have lived four years in Sweden and has a working life here with school, scout activities , football etc. To break up this
would be cruel.

4th - Once the travel ban is lifted by the Migration Court with reference to personal circumstances in accordance with paragraph 3 , " The situation of children "

5th - The family be issued a residence permit on the basis that they meet the criteria for obtaining a work permit after the refusal of their asylum application (ie Hathixe Xhixho has a contract with the employer that extends at least 12 months ahead with salaries exceeding Migration Board's minimum requirements)

6th - A meeting is held in which the family, the family's attorney and officials at immigration authorities explain how a re-entry ban may prevent a work permit application and why it did not make a child impact assessment in the case

7th - The Minister of Immigration gives the Childrens Ombudsman or the Parliamentarian Ombudsman tasked with investigating how the child's perspective is taken into consideration at the Migration Board's handling of similar cases.


::::::::  HOW TO FILL IN   ::::::::::

"förnamn" (first name),
"efternamn" (last name),
"ort" (state),
"land" (country),
"E-postadress" (email),

and CLICK "Skriv på denna petition"

THANK YOU!!

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vänligen kolla din inkorg (och skräppostmapp).
Facebook