Bevilja fler insatser för sjuke Gleb Shestakov

Gleb shestakov är en ung man på 36 år som lider av en hjärnskada. Han är i akut behov av ökade insatser men vägras hjälp av Sundbybergs kommun. 

Nedan ser ni ett brev skriver av hans sjuke mor som spenderad dygnets alla timmar vid sin sons sida. Hon vädjar om förändring i brevet och som mamma Olga en gång sa ”tillsammans är vi starka, ensamma är vi ynkliga” - tillsammans kan vi göra vår röst hörd genom denna namninsamling. Skriv på. Dela. För vår vän Glebs liv och för hans framtid. 

 

Mamma Olgas brev: 

Till den det berör,

 

Mitt namn är Olga Meiksan och jag är mor till Gleb Shestakov som beviljats stöd enligt LSS då han lider av anoxisk hjärnskada till följd av hjärtstopp i januari 2018. Handläggaren Rana Nouri, aktiv vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sundbyberg har utrett min sons behov vilka jag ska sammanfatta i detta brev. Jag vill också genom detta brev uttrycka min oro för Glebs hälsa som har försämrats efter utredarens ställningstagande i utredningen, utredningens resultat är felaktig och min son är i behov av ytterligare insatser och bistånd än vad som har beviljats.

 

Handläggaren skriver under sammanfattningsdelen av utredningen att Gleb är i behov av tillsyn och hjälp med ADL aktiviteter och Gleb beviljades därefter hjälp i hemmet (hemtjänst) enligt 4 kap. 1 § SoL enligt följande:

-Morgon: byte av inkontinensskydd, på- och avklädning, uppsikt under matintag via sond , vändning/uppresning

- Förmiddag: byte av inkontinensskydd,vändning/uppresning
- Lunch: byte av inkontinensskydd, på- och avklädning, uppsikt under matintag via sond , vändning/uppresning
- Eftermiddag: byte av inkontinensskydd,vändning/uppresning
- Middag: byte av inkontinensskydd, på- och avklädning, uppsikt under matintag via sond , vändning/uppresning
- Tidig kväll: byte av inkontinensskydd,vändning/uppresning
- Kväll: byte av inkontinensskydd,vändning/uppresning

 

Beslutet som togs av handläggaren ska vara bestämt i enlighet med stödet Gleb är berättigad enligt  9§2 LSS och ska gälla från 4 juli 2019 till 31 oktober 2019. Sedan beslutet togs har många svåra situationer inträffat, Gleb skrevs in på sjukhus för medicinjustering, akuta kortvariga besök och vid ett tillfälle  då en olycka inträffade som innebar att hans höft bröts då hans vistades vid ett korttidsboende. Gleb har också drabbats av aspiration inflammation vid tre tillfällen och ett läkarutlåtande låter oss veta att risken för att han drabbas igen är stor. Gleb kan inte uttrycka sin smärta på annat sätt än att göra ifrån sig obegripliga läten, som mor kan jag enbart spekulera kring hur smärtsam situationen har varit för min son. Trots att jag tycker att min son bör beviljas stöd i större omfattning har jag visat stor tacksamhet för att vi lever i ett samhälle som erbjuder stöd till sjuka, jag har därför låtit mig användas som resurs i syfte att hjälpa min son när han hanteras av personliga assistenter som har gjort sitt bästa för att förstå min son och arbetat efter hans behov. Personalen som arbetar för min son har skrivit ett par incidentrapporter under sin tid i arbete vilka jag bifogar i detta brev.

 

Incidenterna som har uppstått, som har utsatt min son för svåra komplikationer, har uppstått efter att Sundbybergs Stadsdelsförvaltning nekat min son assistans under tidig/sen kväll samt nätter, han har beviljats korta kvällsbesök som är otillräckliga då han nattetid lider av svåra kramper, andnings-relaterad problematik och har svårt att svälja vilket innebär att hans mun fylls med stora mängder saliv som behöver torkas av med jämna mellanrum. Vid de korta besök som genomförs vid kvällar har personal uttryckt oro för att insatsen som ges är otillräcklig utifrån Glebs behov. Min son skriker högt av smärta om nätterna då jag vistas med honom ensam och jag har många gånger uttryckt min oro inför beslutsfattare vid kommunen som ännu inte har tagit med samtliga punkter i beaktande id beslutsfattande. Min son utvecklades åt det bättre hållet såväl fysiskt samt psykiskt innan han nekades den hjälp som en gång gavs honom på sjukhus och i vår lägenhet vid Ulriksdal när en dubbel-bemannad personalstyrka bevakade min son och stöttade honom under dygnets många timmar. Gleb har påvisat symtom som tyder på  att hans tillfrisknande har stannat till senaste tiden och hans mående förvärras dagligen. Min son får inte den hjälp han är berättigad enligt LSS, han får inte den hjälp han behöver för att bli bättre och han utsätts dagligen för psykisk samt fysisk påfrestning som behöver uppvaktas av kompetent personal. Som mor kan jag inte förse honom med allt stöd han behöver, min höga ålder begränsar mig, min fysiska såväl som mentala styrka är otillräcklig för situationen och i detta brev bifogas ett läkarintyg som intygar att min hälsa har försämrats i takt med min sons svåra situation. Min oro inför framtiden växer då jag fruktar att ingen kommer att föra hans talan när jag inte kan vara delaktig i processen.

 

 

Enligt inledande bestämmelser ska: de med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringenbeviljas ett omfattande behov av stöd eller service. (Riksdagen, 1993:387)
Utifrån det har man bedömt min sons behov av stöd, hans hjärnskada i vuxen ålder har bedömts av flertal läkare som i sin bedömning uttalar Glebs behov av omfattande stöd och service. Gleb är i behov av mer hjälp än vad som ges i dagsläget och då han är berättigad stöd enligt LSS ska följande gälla; Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2--10. Lag (2005:125).

 

Riksdagen skriver om Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade :

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 §   Insatserna för särskilt stöd och service är

   1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,

   2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

   3. ledsagarservice,

   4. biträde av kontaktperson,

   5. avlösarservice i hemmet,

   6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

   7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,

   8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

   9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,

   10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

9 a §   Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

  

 

 

I Glebs fall har ovanstående nämnd handläggare vid Sundbybergs kommun utrett Glebs situation och bedömt att hans behov har uppfyllts genom de korta insatser han har beviljats som har schemalagts för genomförande, detta behöver ses över. Handläggaren i fråga har aldrig träffat Gleb och hon har i sin bedömning inte visat förståelse för läkarutlåtande som tyder på att Glebs behov är omfattande. Läkarutlåtande som tyder på att Gleb inte klarar sig ensam eller enbart i stöd av sin äldre och sjuka moder. (läkarutlåtande samt journalanteckningar bifogas)

 

Kommunen brister i avseendet att insatserna är bristfälliga och beslut har tagits utan en ordentlig utredning av Gleb, kommunikationen med mig har varit bristfällig och jag skriver till er i syfte att skapa en förändring i min sons levnadsmiljö, min son behöver ökade insatser i syfte att låta honom utvecklas till det bättre utifrån sina förutsättningar. Gleb är 36 år gammal och utifrån besluten som har tagits ges ingen hjälp i syfte att hjälpa Gleb utvecklas och tillfriskna vilket också är ett berättigat stöd enligt LSS.

 

Min son är i behov av en ordentlig utredning som sammanfattar hans situation samt sammanställer hans behov av stöd och service enligt lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Jag bifogar samtliga intyg och utlåtande till er och hoppas att ärendet prioriteras så att min son kan få det stöd han behöver.

 

Vänligen

 

Olga Meiksan

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nadia Oguz överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook