EN VÄRDIG ÅLDERDOM FÖR ALLA

 Vi kräver av Finlands regering och riksdag  en allmän debatt och åtgärder på grund av den nuvarande äldrevårdens avveckling.  

Alla äldre borde ha möjlighet att välja var de vill tillbringa resten av sitt liv, så är inte nu fallet. Lösningen är inte ett hem eller en familje-enhet. Dessa är dyra lösningar om de sköts på ett professionellt och säkert sätt. Hemvården är för närvarande otillräcklig för allvarligt sjuka, bl.a. minnessjuka personer och i synnerhet för äldre människor som lever ensamma.  

Om bara de hade hemvård, som kunde få den ordnad på ett tryggt sätt och personer i dåligt skick, allvarligt sjuka personer,  minnessjuka och personer som anhöriga inte längre orkar vårda, överförs till långvårdshem, kunde man få vårdare tillkallade 24/7. Minnessjuka måste garanteras en hemlik, småskalig vårdplats med professionell personal. Känslan av trygghet skulle öka och våra äldre, som är utan stöd av anhöriga, skulle inte längre känna sig ensamma. På samma sätt kunde de anhöriga, som inte kan ta hand om sina anhöriga, koncentrera sig på sitt arbete och på den övriga familjen och på så sätt föra Finland framåt.  

Vi kräver rättvisa för de personer som är  i dåligt skick, för ensamma och otrygga, äldre människor, vars liv hemma inte är värdigt och respektfullt, liksom för dem för vars servicebehov hemservicen inte har tillräckligt med resurser för! Lagen om äldreomsorg bör återremitteras, för att kommunerna och äldreomsorgen i Finland skall uppfylla de kriterier som lagen förutsätter.

Punkt 1 LÅNGVÅRDSPLATSER

I de kommuner, där man lagt ned de långvårdsplatser som upprätthålls av kommunen, bör de återinföras till den nivå som krävs, för att alla skulle ha råd att med samhällets stöd få den vård de behöver. Enbart genom att öka anhörigvård och familje-enheter  samt den privata sektorn ger man inte en tillräcklig trygghet till de äldre. Dessutom bör långvårdsplatser, som varje åldring i Finland har rätt till, skrivas in i lagen.  

Punkt 2 AVGIFTER FÖR LÅNGVÅRD

I lagen bör skrivas in att avgifter för långvård för pensionärer med låga inkomster bör vara 85% av pensionen och att samhället bör ta hand om resten för dem som inte har tillräckliga inkomster att betala sin vårdplats. Avgifterna bör omfatta; mediciner, mat, boende, sjukvårdskostnader och övrig vård, renlighet och kostnader för hygien, liksom allt annat som behövs i det dagliga livet. Invånaren måste få behålla en del av pensionen för sina personliga behov.    

En pensionär med låga inkomster måste ha rätt att vid behov få välja i första hand en vårdplats som upprätthålls av kommunen.

Punkt  3 NÄRSTÅENDEVÅRD

I lagen bör skrivas in, att de anhörigas åsikter om hur vården ordnas, bör beaktas också i det fall då den anhöriga inte vill/kan ta hand om sin anhöriga. Då anhörigvårdare inte orkar fortsätta vårda, bör hemvården och socialavdelningen utan dröjsmål ta itu med saken. Anhörigvårdare bör få kortvarig vårdledighet med inhoppare som kommer hem för att anhörigvårdaren ska ha möjlighet att t.ex. gå till butiken utan den de vårdar. Närståendevårdarens lediga dagar, när vårdnadstagaren t.ex. är på intervallvård, bör vara kostnadsfria. Man får inte tumma på kriterierna för den som har för avsikt att bli anhörigvårdare.    

Punkt 4 PERSONAL

I lagen bör brådskande skrivas in en dimensionering av antalet vårdare för hemvård och långvård i alla kommuner i Finland, också inberäknat assistens för anhörigvårdare. Vårdarna måste ha tillräckligt tid att utföra vårduppdragen hemma hos åldringen. Dessutom måste vårdpersonalen ha tid att förverkliga ett rehabiliterande förhållningssätt till arbetet, samt tid att regelbundet gå ut på promenad med åldringen. I familje-enheter får inte vård ges utan kompetenta vårdare åt personer i dåligt skick eller åt personer som kräver medicinsk yrkeskunskap och där får inte heller ges terminalvård.  

I vårdplatser för terminalvård bör det finnas skötare med sjukvårdsutbildning i varje arbetstur, där bör också finnas utrustning för terminalvård. Ingen åldring ska få lida för oprofessionell vård i livets slutskede. Personalen inom hemvården och långvården bör vara yrkesmässigt kompetenta vårdare. Stödpersonalen bör ha en yrkeskunnig person som par och får inte arbeta ensam hemma hos åldringen. Hemvården måste få tillbaka de sk. hemvårdarna, till vars uppgifter hör städning, butiksbesök, klädtvätt och andra hushållsarbeten. Det här eftersom alla inte har råd att köpa tjänster av privata sektorn.

Adressen har gjorts över partigränserna med äldreomsorgen och sjukskötarnas arbete i åtanke.

Adressen En värdig ålderdom för alla har initierats av

Anneli Koivunen Jokela / Tusby – Tidigare företagare, numera invalidpensionär, anhörig, intressebvakare för anhörig  

Kirsti Leskenmaa Riihimäki - sjukskötare specialiserad inom äldreomsorgen, medlem i äldreråd  

 

 


Anneli Koivunen, Otsontie 3, 05400 Jokela / Kirsti Leskenmaa    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook